تعبیر آبپاش در خواب

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آبپاش به معنى اين است كه صاحب يك باغ در جايى خوش آب و هوا خواهيد شد.

آنلی بیتون می‌گوید: 

اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می‌پاشد

نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشیدیا آب ریخت و آن آب کثیف

و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید

آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می داریدیا به یکی از بستگان

بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود

که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.

http://2aks.ir

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشدبطوری که بدون آلودگی

پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.

لوک اویتنهاو می گوید: 

آب را بر روی زمین پاشیدن و ریختن برابر است با اشتباه .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *