تعبیر خواب آبشار

لوک اويتنهاو میگويد :

آبشار اميدهای بر باد رفته میباشد .

آنلی بيتون میگويد:

ديدن آبشار در خواب ، علامت آن است كه با خشونت ثروتی گرد خواهيد آورد.ثروتی كه براي تأمين زندگي آينده شما نقش بسيار مهمی ايفا خواهد كرد.

ليلا برايت میگويد:

ديدن آبشار به اين معنا است كه يكى از اعضاى خانواده‏ى شما دچار مشكل سختى خواهد شد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آبشار : به محلي دعوت ميشويد كه در آنجا خوش گذارني ميشود
يك آبشار از آب تميز و صاف: خوشبختی
به همراه ديگران به يك آبشار نگاه ميكنيد : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسيار بد گويی ميكنند. از يك آبشار آب برميداريد : بر مشكلات شما اضافه ميشود.

منوچهر مطيعي تهرانی گويد :

آبشار در خواب سيلی است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آ ن است. حوادثي که واقع مي شوند و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آن را بگيرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر است و نزديکي و دوري ما نيز در خواب نسبت به جا يي که آبشار فرو مي ريزد دوري و نزديکي ما را به حادثه اي که خواب پيش بيني مي کند نشان مي دهد. اگر زير آبشار ايستاده باشيد حادثه با شما ار تباط مستقيم دارد ولي اگر از دور شاهد و ناظر فرو ريختن آن باشيد حادثه به شما مربو ط نمي شود و احتمالا ناظر آن خواهيد بود. اگر آبشاري که در خواب مي بينيم آبي روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه اي که واقع مي شود خير و برکت همراه مي آورد. آب متعفن بيماری است. اگر از ايستادن زير سقوط آب آبشار خوشتان مي آيد و از آن لذت مي بريد در مسير حادثه اي مطلوب قرار مي گيريد و سودي عايدتان مي شود که اين سود از شما نيز مي گذرد و ديگران را متمتع مي سازد ولي اگر فشار آب را با ناراحتي احساس کرديد و در عالم خواب مي خواستيد از زير جريان آب خود را نجات دهيد و کنار برويد نشان آن است که گرفتار رنج و غم میشويد.

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *