تعبیر خواب آبله

منوچهر مطيعی تهرانی میگويد :
آبله اينجا بيماری مشهور و شناخته شده ای نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن میباشد مثل طاول يا زگيل يا هر نوع برجستگی و تالم موضعی. پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد .چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زيانی است مختصر که قابل جبران میباشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسينه مال حرام و پولی است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد آبله در پا کسالت است و خستگي .

ابراهيم كرمانی گويد:
اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.

ليلا برايت میگويد:
ديدن آبله يا داشتن آبله در خواب، بيانگر ثروتمند شدن شما است.

آنلي بيتون میگويد:
ديدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است كه شما به بيمارى بسيار سختى مبتلا می‏شويد و نمی‏توانيد كارها و طرح‏هاى خود را عملى كنيد.

محمد بن سيرين میگويد:
آبله درخواب زيان مال بود.
اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد:
آبله به تن ديدن بر پنج وجه بود:
اول: زيادتی مال
دوم: زن خواهد
سوم: پسرش آيد (از سفر يا سربازی يا جای دور)
چهارم: حاجت روا شدن
پنچم: از ترس و بيم ايمن شود، چون آبله سفيد.

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *