تعبیر خواب آبگينه

حضرت دانيال میگويد:
آبگينه در خواب زن بود،
اگر بيند كه در آبگينه آب همی خورد، دليل كند كه زن خواهد و مال يابد،
اگر بيند كه در آبگينه به كسی شراب داد، دليل كند كه از بهر كسی زن خواهد.

محمد بن سيرين میگويد:
اگر كسی بيند كه آبگينه سفيد داشت و نامش بر آنجا نوشته بود، دليل كند كه دولت دينی و دنيايی يابد و جاجت او روا گردد.
اگر بيند كه بر اين آبگينه نام پادشاه نوشته بود، دليل كند كه اجلش نزديك بود،اگر بيننده خواب پادشاه باشد.
اگر بيند كه بر اين آبگينه نام پادشاه نوشته بود،اگر پادشاه نباشد، دليلل كند كه بر قدر واندازه او خير و خرمی يابد.

ابراهيم كرمانی میگويد:
اگر بيند كه در كاسه آبگينه به زن خويش آب داد، و كاسه آبگينه را نسبت به جوهر زنان كرده اند و آب كه در كاسه آبگينه باشد فرزند و طفل بود كه در شكم مادرمیباشد.اگر بيند كاسه بشكست و آب بريخت، دليل كند كه جفت او بميرد و فرزندش بماند، اگر ديد كه آب بريخت و كاسه تهی ماند، دليل كند كه فرزندش بميرد و زن او بماند.

جابر مغربی میگويد:
اگر بيند كه آبگينه داشت، بيفتاد و بشكست، دليل كند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد، زنی ازخويشان و ي رحلت كند و بدان كه آبگينه به تاويل، به منزله خداوندگار بود
بعضي از معبران گفته اند: آبگينه كسی بود كه كارهای زنان گذارد و پيوسته او را زنان مخالطت بود.

منوچهر مطيعی تهرانی میگويد:
معبران آبگينه را به زن تعبير کرده اند و اين به خاطر ظرافت و شکنندگي آن است چرا که زن ظريف و شکننده است. از دانيال نبی نقل مي شود که چنان چه بيننده خواب ببيند که از ظرفی ساخته شده از آبگينه آب مي خورد گويای آن است که او ازدواج میکند و يا با زنی وارد معامله سودبخش میشود. در دست داشتن ظرف آبگينه نيکو است. خويشتن را در ميان تعدادی ظروف آبگينه ديدن مهمانی رفتن يا مهمانی دادن است و شايد عروسی. روی هم رفته ديدن آبگينه در خواب با توجه به اين که آبگينه را به زن تعبير کرده اند خوب است . مگر در يک صورت و آن اين است که ظرفی از آبگينه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بيافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بيننده خواب می ميرد و چنان چه بيننده خواب زن است يا مردي که همسر ندارد زني از نزديکان خويش را از دست مي دهد.

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *