تعبیر خواب آتش زنه

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد :
اگر بيند که از آتش زنه آتش بيرون مي آورد دليل بر اينکه ما حرام از طرف پادشاه حاصل کند يا به شغل او مشغول شود واز رشوه مال بدست آورد واگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت دليل کند که مال طلب کند و نيابد .

ابن سيرين میگويد :
آتش زنه و سنگ آتش دان اين هر دو انباز باشند که از ايشان يکي قوی و دلير بود و دوم سخت دل بود و اين هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند .

کرمانی گويد :

اگر بيند که از آتش زنه آتش بيرون مي آورد واز آن شمع يا چراغ بر افروخت اگر بيننده پادشاه است دليل بر اينکه مردم از دانش او بهره يابند واگر بازرگان بود دليل کند که با مردم خير و احسان کند واگر درويش بود دليل که مردم از سيرت و کردار وی منفعت يابند .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *