تعبیر خواب آتش پرست

اسماعيل بن اشعث گويد :
اگر كسى در خواب بيند كه آتش مى‏پرستيد، دليل كند كه بازدارى و عوانى كند، و آن آتش كه مى‏پرستيد، اگر بر شكل اخگرى بود، غرض او از دين جمع كردن مال بود، و مال حرام بسيار حاصل كند .

حضرت دانيال میگويد :
اگر كه آتش را میپرستيد و سجده میكرد، دليل كه پادشاه ستمگر را سجده كند و به خدمت او مشغول شود. اگر بيند كه تنور يا آتش يا چراغ را سجده میكرد، دليل كه به خدمت زنان همی مشغول شود. اگر بيند كه آتش را بوسه همي داد و مي پرستيد، دليل بود كه صاحب خبر پادشاه شود. اگر بيند كه در ميان آتش میغلتيد، دليل كه براي پادشاه به طوع و رغبت بازرگانی كند، وليكن عاقبت كارش بر خطر بود خاصه كه از آتش بر تن او آسيب رسد. اگر از آتش به او آسيبی نرسد، دليل كند بر رسالت و سلامت نفس و جمعيت با روزگار او از پادشاه وقت.
اگر بيند كه در ميان آتش رفت، دليل كند كه به قدر آن از پادشاه منفعت يابد.
اگر بيند كه آتش از روي جامه يا از دست او روشنايی میداد، چنانكه خلق از نور او متحير بودند، دليل بود كه بر دشمن ظفر يابد، و مراد دو جهانی حاصل گردد .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *