تعبیر خواب آرایش کردن

منو چهر مطیعی تهرانی میگوید : 

آرایش چهره زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است .

آنلی بیتون میگوید :

اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می‌کند نشانه آن است که برای رسیدن به خواسته‌های خود دیگران را فریب می‌دهد.اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می‌کند علامت آن است که برای پیش بردن نقشه‌های مکارانه از شما سوء استفاده خواهد شد . اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید علامت آن است که در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می‌شوید اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می‌گردد  علامت آن است که در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد .

ابراهیم کرمانی میگوید : 

اگر بیند در چشم سرمه کشید دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است دلیل که خویشتن را با امانت و دیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد .

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل میمالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل میمالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه میمالد به مال و نعمت می‌رسد .

محمد بن سیرین میگوید :

سرمه به خواب مال بود اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود دلیل کند که صلاح دین جوید اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند .

لوک اویتنهاو میگوید :

 آرایش کردن در واقع نشان دهنده موقعیت بسیار خوب است رژ لب زدن برای زنان نشان دهنده خیانت و دروغ است .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *