تعبیر خواب آرد

حضرت دانيال میگويد :

اگر بيند كه آرد چون برف از هوا مي آيد دليل است كه به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد از آنجا كه اميد ندارد .

جابر مغربی میگويد :

آرد فروش به خواب ديدن مردی باشد كه دين خويش را به دنيا آورده بود .

ليلا برايت میگويد :

ديدن آرد دليل است بر مال و نعمت حلال كه ب‏رنج بدو رسد .

محمد بن سيرين میگويد :

آرد جو : به تاويل درستی دين بود .
آرد گندم : مالی بود از تجار و بسيار فايده بود .
آرد كاورس :مال اندک بود كه حاصل شود .

آنلی بيتون میگويد :

 ديدن آرد در خواب نشانه زندگی كردن با صرفه جويی و تنگدستی ولی همراه با شادماني است اگر دختري خواب ببيند به آرد آغشته شده است نشانه آن است كه به زودی با مردی ازدواج خواهد كرد و زندگی زناشویی او با سختی های زياد سپری خواهد شد . اما تحمل سختی ها براي او دلپذير و لذتبخش خواهد بود اگر خواب ببينيد آرد خريد و فروش میكنيد نشانه آن است كه دست به معاملاتی مخاطره آميز خواهيد زد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

آرد ميخريد : منفعت بزرگ مالی
شما آرد داريد : فراوانی
با آرد آشپزی ميكنيد : یک دوست را از دست ميدهيد.
آرد را ميسوزانيد : خطر در پيش است .
با آرد شيرنيی میپزيد :يک زندگي خوشبخت در آينده
در قسمت آرد سازی كار مي كنيد : بيگدار به آب نزنيد .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *