تعبیر خواب آروغ

منوچهر مطيعی تهرانی میگويد :

 اگر کسي ببيند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه میزند نشان آن است که در آينده نزديک سخنی بی جا و نابهنگام و بدون رعايت سود و زيان خويش يا ديگران بر زبان مي آورد که موجب سر افکندگي و شرمندگی میشود اگر کسی ببيند که آروغ زد و به جاي گاز و باد از گلويش غذا بيرون آمد و در دهانش جای گرفت به هيچ وجه سعد نيست و بهتر است بيننده چنين خوابی براي چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و ديار خويش خودداری کند چرا که اين حالت در خواب نشان فرا رسيدن اجل است . البته بايد توجه داشت که اين حالت با استفراغ فرق دارد. استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد میشود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است اگر بيننده ببيند که آروغ زد و دودي از گلويش بيرون آمد گويای آن است که در آينده نزديک سخنانش موجب ملال و ملالت میشود و در نهايت به زيان او تمام مي شود و شايستگي سرزنش و شماتت میيابد .

ابراهيم كرمانی میگويد :

اگر بيند كه درخواب آروغ برمی آورد دليل بود كه سخنی بگويد كه او را از آن حرمتی بود .
اگر بيند كه با آروغ طعامی بود و از گلويش بيرون آمد دليل كند كه اجلش نزديک بود .

محمد بن سيرين میگويد :

اگر ديد كه آروغ ترش و ناخوش برآورد دليل كند كه سخنی گويد كه از ان مضرت و خطر بيند
اگر ديد كه آروغ همچون دود برآورد دليل كند كه بی هنگام سخنی گويد كه از آن او را عيب گويند و ملامت كنند و سرانجام از آن پشيمانى خورد .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *