تعبیر خواب آزاد شدن

حضرت دانیال گوید:

اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد، دلیل کند که

  • اگر بیمار بود، شفا یابد.
  • اگر وام دار بود، وامش گذارده شود.
  • اگر بنده بود، آزاد شود گرچه خود بندگی در حال حاضر مصداق ندارد ولی به هر صورت بعنوان بر طرف شدن یک ناراحتی میتواند تعبیر شود.
  • اگر گناهکار است توبه‌اش پذیرفته می شود.
  • اگر به غمی گرفتار است و یا غمگین است موجبات رهائی از غم برایش فراهم می گردد.
  • اگر زندانی است به آزادی دست خواهد یافت.

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.

تعبير خواب آزاد شدن

حضرت دانیال می گوید:

اگر ببیند آزادش کردند یا کسی را آزاد کرد، تعبیر چنین باشد که اگر بیمار است شفا می‌یابد، اگر مقروض است قرض خودرا میدهد، اگر حج بجا نیاورده است بجای خواهد آورد، اگر بنده است آزاد می شود، گرچه خود بندگی در حال حاضر مصداق ندارد ولی به هر صورت به عنوان بر طرف شدن یک ناراحتی می تواند تعبیر شود، اگر گناهکار است توبه اش پذیرفته می شود، اگر به غمی گرفتار است موجبات رهائی از غم برایش فراهم می گردد، اگر زندانی است به آزادی دست خواهد یافت.

یونگ می‌گوید:

دیدن خواب اینکه شما یا کسی از زندان آزاد شده‌اید به این معنی است که شما نیاز دارید تغییرات اصلی ‌ای را در زندگی بیداری‌تان اعمال کنید. در نهایت شما بر موانع و مشکلات خود غلبه خواهید کرد.

تعبیر خواب فرار کردن از زندان

یونگ می‌گوید:

فرار کردن از زندان بیانگر این است که شما شنا سر ارزش‌ها یا باورهایتان سازش می‌کنید.

همچنین بیانگر این است که به تمایل شما یا نیاز شما به فرار از موقعیت یا رابطه‌ای محدود کننده اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن فرار از زندان به معنی این است که شما از پذیرش پیامد کارهاتان سر باز می‌زنید.

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *