تعبیر خواب آستانه

منوچهر مطيعی تهرانی میگويد :

اگر بيننده خواب ببيند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف است چيزی ياحادثه ای يا شخصی موجب تشويش خاطر بيننده خواب میشود. اگر بيننده خواب ببيند که از سر در خانه اش آب باران فرو میريزد به اندازه و مقدار آن آب که میچکد نعمت و رفاه نصيب او میشود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم میگردد و اگر متعفن باشد يک بيماری در انتظار او است. اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهايی که در کمين او نشسته اند حفظ کند .

ابراهيم كرمانی میگويد :

آستانه بالايين در خواب كدخدای خانه بود و آستانه زيرين كدبانوی خانه و اگر ديد كه آستانه بالايين در او بيفتاد و خراب شد دليل كند كه كدخداي خانه بميرد و اگر كدخدای خانه بيند كه آستانه زيرين خانه بيفتاد يا بسوخت دليل كند كه كدبانوی خانه بميرد .

محمد بن سيرين میگويد :

اگر بيند كه آستانه زيرين يا آستانه بالايين نو و بدل گردد دليل كند كه زن را طلاق دهد و زن ديگر بخواهد و اگر بيند كه آستانه بالايين را بكند دليل كه خود هلاک كند و اگر ديد كه هر دو آستانه خويش را بكند وخراب كرد دليل كند كه كدبانو و كدخدا هر دو هلاک گردند .

اگر بيند كه آستانه خانه وي بلند گرديد دليل كند كه بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت يابد و اگر بيند كه آستانه خانه او بيفتاد دليل كه از شرف و منزلت بيفتد و نزد مردمان خوار گردد اگر بيند كه از آستانه خانه آب صافی چون باران همی باريد دليل كه به قدر آن مال و نعمت يابد اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم همي افتاد دليل كه از پادشاه يا از بزرگی او را غم و اندوه رسد .

ابراهيم كرمانی میگويد :

اگر بيند كه آستانه خانه بر وی بيفتاد و در زير آن گرفتار گرديد دليل كند كه او را بيم و هلاک بود اگر بيند كه آستانه خانه او به رنگهای ملون و منقش بود دليل كند كه به زينت و آرايش دنيا مشغول گرديد.

لوک اويتنهاو میگويد :

آستانه در : شما خانه ای بنا خواهيد کرد .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *