توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب آسمان

حصرت يوسف نبی فرماید :

ديدن از آسمان به زير آمدن معزولی بود .
ديدن آسمان قوت وظفر باشد .

آنلی بيتون میگويد :

ديدن آسمانی صاف در خواب نشانه كسب افتخارات برجسته است و همچنين همنشين شدن با جمعی از روشنفكران اگر خواب ببينيد با شگفتی به چهره ها و حيواناتی عجيب در آسمان نگاه میكنيد نشانه آن است كه بزرگترين مشكلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود حسادتی كه وفاداری شما را در عشق نيز به نابودی خواهد كشاند. ديدن آسمانی سرخ در خواب نشانه نارضايتی عموم مردم است كه احتمالا به شورشی مبدل خواهد شد .
اگر خواب ببينيد به آسمان صعود میكنيد نشانه آن است كه با كوشش مداوم به هدفی دست میيابيد كه چندان شما را خرسند و راضی نمیكند اگر فردی جوان در خواب ببيند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا میرود نشانه آن است كه از مقامی والا ارتقاع میيابد . اگر در خواب خود را ميان آسمان ببينيد علامت آن است كه زيان هايی متعدد خواهيد كرد اما با درک صحيح واقعيت ها زيانها را جبران مي كنيد. ديدن آسمان پرستاره در خواب علامت آن است كه پيش از رسيدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهيد كرد و درد و رنج را برای رسيدن به هدف خود تحمل خواهيد كرد. ديدن آسمانی نورانی كه فرشتگان در آن پرواز میكنند علامت كسب معنويات است.براي آسايش و گذراندن زندگي به دامن طبيعت پناه خواهيد برد و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهيد بود.
ديدن نزديكان خود در آسمان علامت آن است كه نزديكان بخاطره شما دست به عملی نادرست میزنند و افراد بيگناه را به خاطر عمل خود ناراحت میكنند . بعد از ديدن اين خواب معمولا مصيبتهاي بزرگی روی خواهد داد.

ليلا برايت میگويد :

ديدن آسمان تسكين خاطرى است در برابر غم‏ هاى زندگى اگر در خواب آسمان آبى را ديديد يعنى اوقات بسيار خوبى پيش روى شما است. ديدن آسمان قرمز در خواب دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه میباشد. اگر آسمان ابرى باشد شما آدم بسيار بی ‏ثبات و ضعيفى هستید .

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آسمان كه سرتاسر زمين را پوشانيده است : خوشبختی بزرگ
آسمان بی ابر : پول و شادی فراوان در آينده بسيار نزديک
آسمان تاريک و پرابر : ناكامی
آسمان در يک شب مهتابی : پول فراوان
آسمان بدون آفتاب : از يک بيماری بهبود خواهيد يافت .
آسمان بدون ستاره : خبرهای بد و ناخوشايند
به همراه كسي كه دوستش داريد به آسمان نگاه ميكنيد : شانس و شادی
شما به آسمان میرويد : خوشبختی و سعادت

حضرت دانيال میگويد :

اگر كسی خويش را در آسمان اول ديد دليل كند كه اجل وی نزديک بود .
اگر خود را بر آسمان دوم بيند دليل كه علم و دانش حاصل كند .
اگر بر آسمان سوم ديد، دليل كند كه عز و اقبال اين جهانی يابد .
اگر بر آسمان چهارم ديد، دليل كند كه پادشاه را دوست و اقرب گردد .
اگر بر آسمان پنجم بيند، دليل كند بر هيبت و ترس و بيم .
اگر بر آسمان ششم ديد، دليل كند كه بخت و دولت و نيكوئی يابد .
اگر بيند كه بر آسمان نخستين بر شد وليكن در را بسته ديد دليل كند كه كارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود. اگر بيند در آسمان نتوانست نگاه كردن و سر را فرو افكنده بود دليل كند كه از ديدار مردی بزرگ جدا شود اگر ديد كه فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند دليل كه درهای علم و حكمت بر وی گشاده شود .

محمد بن سيرين میگويد :

اگر كسی خود را بر آسمان بيند دليل كه او را سفری پيدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنيا و عز حاصل شود. اگر بيند كه در پهنای آسمان میپرد سفری بود با نعمت و بركت و اگر بيند كه همچنان راست میپريد تا به آسمان رسيد دليل كند كه مضرت و رنج بيند و اگر ديد كه به آسمان رفت بدان نيت كه به زمين باز نيايد دليل كند كه بزرگی و پادشاهی يابد و كاری بزرگ طلب كند و بيابد اگر بيند كه از آسمان بانگ و ندا میشنود دليل كند بر خير و سلامت اگر بيند كه مرغی از آسمان با وی سخن میگفت دليل بود كه شادمان گردد .

ابراهيم كرمانی میگويد :
اگر بيند كه او در آسمان بنيادی است چنانكه مردمان را در زمين بنياد بود دليل كه اجلش نزديک باشد اگر ديد كه بنياد وی چون بنياد دنيا از خشت و گل و گچ و آجر بود دليل بود كه خداوند خواب در دنيا مغرور شود اگر ديد كه از آسمان انگبين میباريد دليل كه مردمان را خير و نعمت و غنيمت بود اگر ديد كه از آسمان ريگ يا خاک میباريد اگر اندک باريد دليل كند كه نيک بود و اگر بسيار دليل آن بد بود اگر ديد كه از آسمان كژدم يا مار و يا سنگ میباريد دليل بود بر عذاب خدای عزو جل اند آن ديار اگر ديد كهم خود را از اسمان فرو آويخت دليل كند كه كار او بلند گردد .

جابر مغربی میگويد :
اگر ديد كه بر بالای هفتم آسمان رفت به جائی كه و هم آنجا نگنجد و فرو نيايد دليل كند كه اجل او نزديک آمده بود و خاتمه كردارش پسنديده باشد اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح و بيند كه در آنجا فرود آمد دليل كه در راه دين زاهد گردد اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد دليل بود كه توبه كند يا هلاک گردد. اگر بيند كه از آسمان بر زمين آمد دليل كند كه از رنج و بيماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا يابد. اگر بيند كه در ميان آسمان و زمين بنيادی بود چون قبه با كوشكی كه نه از سنگ و آجر بود، دليل بود كه خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود. اگر بيند كه درهای آسمان گشاده شدند دليل كند كه دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسيار بارد و آب ها فراوان بود. اگر بيند كه در آسمان دری از بهر وی يا از بهر مردم آن ديار گشاده كردند دليل كند كه بر خير و نعمت مردمان آن ديار خاصه كه با گشادن در اثر خير ظاهر شود اگر بيند كه آسمان بيفتاد دليل است كه ايزد تعالی با وی به خشم بود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد :
اگر بيند كه آسمان به گونه سبز بود دليل بود كه در آن ديار خير و صلاح و ايمنی بود .
اگر بيند كه به گونه سفيد بود دليل كه در آن موضع رنج و بيماری بود .
اگر بيند كه آسمان سرخ بود دليل بود كه در آن ديار جنگ و خون ريختن است .
اگر بيند كه آسمان سياه بود دليل كه در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود .
اگر بيند كه آسمان روشنتر از آن بود كه بود دليل كند كه او حق تعالی روشنايی تمام در دين حاصل گرداند.
اگر بيند كه برابر او در آسمان گشاده شد دليل است در خير و روزی بر او گشاده شود و عالم و حكيم شود و از وی روزی بسيار به مردم رسد .
اگر بيند كه در آسمان علامت های سرخ بود دليل كند كه پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود .
اگر بيند كه آسمان را همی پرستيد دليل كند كه بی دين و گمراه گردد

اسماعيل بن اشعث میگويد :
اگر كسی بيند كه از آسمان سنگ چون باران می آيد دليل كند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد اگر بيند كه از آسمان گندم و جو می باريد دليل كند كه اندر آن ديار نعمت های الوان بی قياس بود و خلق را ايمنی و كسب و معيشت باشد .

لوک اويتنهاو میگويد :
روشن : شادمانی و خوشبختی
ابری : غم و غصه
سرخ رنگ : شادمانی زياد
ستاره باران : ارثی بزرگ
تيره : خطر

منوچهر مطيعی تهرانی میگويد :
ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست اين که میگويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است که معبران اين حالت را به مرگ تعبير کرده اند اگر کسی در خواب ببيند که به آسمان میرود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو میگردد و دستی ناشناخته پيش پای او سنگ می افکند اگر کسی ببيند که از آسمان به زمين افتاد ولی آسيبی نديد بيمار و رنجور میشود ليکن سلامت خود را باز میيابد رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه آسمان سفيد بيماری است چنان چه در خواب ديديد که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه میرسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبری به شما میرسد که دل خوش کننده است .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *