توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب آسياب

محمد بن سيرين میگويد :

ديدن اسياب به خواب جنگ و خصومت بود اگر كسی خود را در آسياب بيند دليل كند كه او را با كسی جنگ و خصومت افتد و اگر داند كه آسياب ملک او بود آسياب تر بود و اگر در آسياب غله نداشت ليكن نگاه میكرد كه آسياب چگونه میگردد دليل كه به سفر شود اگر بيند كه سنگ آسياب از مس يا برنج يا از آهن بود اين جمله دليل بر جنگ و كارزار بود اگر بيند كه سنگ آسياب از آبگينه بود دليل كند كه خصومتش با زنان بود . اگر بيند كه در آسياب سنگ و آهن به جاي غله آرد میكرد دليل كند كه او را با كسی جنگ و خصومت سخت افتد اگر بيند كه آسياب را به دست میگردانيد دليل كند ه او را انبازی سخت دل بود و به واسطه او كارش به نظام باشد .

حضرت دانيال میگويد :

اگر بيند كه در آسياب غله برد و آرد همی كرد دليل كند كه از خداوند آسياب بدو خير و منفعت رسد. اگر بيند كه آسياب بشكست و از كار بيفتاد دليل كند كه خداوند آسياب هلاک گردد اگر بيند كه سنگ آسياب بشكافت يا خللی در وی پديد آمد دليل كه در معيشت خداوند آسياب سستی و خللی پديد آيد. اگر بيند كه سنگ آسياب را كسی بدزديد دليل كند كه خداوند آسياب منفعت و مضرت شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد :

آسياب درخواب ديدن بر پنج وجه بود:
اول: پادشاه
دوم: رئيس
سوم: توانگری
چهارم: مرد دلير
پنجم: خوانسالار پادشاه ديدن به جايگاه آسياب جاي رئيس بزرگ بود
اگر بيند كه آسياب را همی خراب میكرد دليل كه اندر آن چيزی كه به آسياب منسوب است خراب گردد.

منوچهر مطيعی تهرانی میگويد :

ديدن آسياب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسي خويشتن را در آسياب ببيند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستيز بر می انگيزد يا با او از در دشمنی وارد میشود. اگر بيننده خواب ببيند که چرخ آسياب از شيشه و زجاج و آبگينه و بلور است بين او و زني اختلاف مي افتد اگر از لاي سنگ آسياب چيزی بردارد در آينده ای نزديک ريسک مي کند و لی در نتيجه سودمند میشود. شنيدن صدای چرخش سنگ آسياب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبير کرده اند. سفيد شدن در آسياب سر زبان مردم افتادن است. گندم به آسياب بردن بهتر است از آرد بيرون آوردن. در صورت اول تامين می يابيد و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهيد داشت.

ليلا برايت می‏گويد :

ديدن آسياب نشانه‏  اين است كه شما جهت كسب مجدد اعتماد به نفس خود سعى و كوشش زيادى میكنيد شنيدن صداى آسياب در خواب علامت آن است كه شما كار بسيار مفيدى را انجام مى‏دهيد. اگر ديديد كه غلات را آسياب مى‏كنيد بدانيد دارايى شما بسيار افزايش پيدا مى‏كند. ديدن آسياب بادى در خواب، علامت آن است كه شما در زندگى روابط بسيار پيچيده و خطرناكى داريد .

هانس كورت می‏گويد :

اگر ديديد كه آسياب بى‏ آب مانده است نشانگر آن است كه سهام شما به يک باره دچار نزول زيادى خواهد شد ديدن آسياب بادى در خواب نشانه‏ آن است كه به يک باره گرفتارى و اندوه در زندگى شما را در بر خواهد گرفت.

آنلی بيتون میگويد :

اگر خواب ببينيد آب زلالي به آسياب میريزد  علامت آن است كه دست به كارهايی خوشايند خواهيد زد اما اگر خواب ببينيد آبي كه به آسياب مي ريزد گل آلود است علامت آن است كه زيانهايی خواهيد ديد و در هنگامي كه انتظار لذت و خوشی داريد نگرانی ها و مشكلات در برابرتان قد علم میكنند. اگر خواب ببينيد آسياب بی آب مانده است نشانه آن است كه ارزش سهام شما كاهش خواهد يافت .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *