تعبیر خواب آشتی

ليلا برايت میگويد :
آشتى كردن با كسى به معنى اين است كه شما رقيبى بسيار سختگير و غيرقابل بخشش در سر راه خود داريد اگر زنى چنين خوابى ببيند علامت آن است كه در زندگى و آينده‏ خود كارى او را بسيار نا اميد خواهد كرد اگر تاجرى چنين خوابى را ببيند علامت آن است كه اجناس او به قيمت بسيار بالاترى به فروش می‏روند .

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد :
آشتی در خواب دليل كند بر سه وجه است .
اول : بر درازی عمر
دوم : بر قوت و نيرومندى
سوم : بر سيرت و اعتقاد پسنديده

محمد بن سيرين گويد :
اگر بيند كه با كسی آشتی كرد دليل كه عمرش دراز گردد و اگر بيند كه در آشتی كسی را به فساد دين خواند دليل كه وی را به صلاح و خير راه دين خواند اگر بينده درخشم كسی را به صلاح دين میخواند دليل كه وی را به فساد و راه شر خواند .

منوچهر مطيعی تهرانی گويد :
ابن سيرين آشتی را در خواب طول عمر تعبير کرده است. آشتی کردن همچنان که دربيداری خوب است در خواب نيز صورتی نيکو میتواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کرديد که در بيداری با او قهر هستيد نشان آن است که بد او را میخواهيد و کينه ای از او به دل داريد ولی اگر در خواب با کسی آشتی کرديد که در بيداری قهر نبوده ايد خوب است و اين را میگويد که خير و صلاح در پيش داريد و میتوانيد براي يکديگر مفيد و موثر واقع شويد اگر در خواب با کسی که اصلا او را نمیشناسيد آشتی کرديد نشان آن است که کسی به شما نيکی میکند .

آنلی بيتون میگويد :
خواب آشتی كردن نشانه محيطی صميمی و گفتگوهای دوستانه است.
اگر تاجری چنين خوابی ببيند نشانه آن است كه اجناس او بهای بيشتر پيدا خواهد كرد و اگر جوانان خواب آشتی ببينند نشانه وصال و نزديكی است .
اگر خواب ببينيد كسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی میريزد  نشانه آن است كه در اثر بی توجهی به وظايف خود نزد دوستان شرمنده و سرافكنده ايد. اگر زنی چنين خوابی ببيند دلالت بر آن دارد كه در آينده از امری نوميد خواهد شد .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *