تعبیر خواب استخوان

لیلا برایت می‌گوید:

 دیدن استخوان در خواب، نشانه‌ی انجام دادن کارهای زیاد است. 

محمد بن سیرین: 

استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد. 

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می‌بست، دلیل کند که بزرگی و صنعت‌های گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته‌اند: کار بینوائی از او به نوا گردد. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود.

 1. امل و آرزو
 2. خویشاوندان
 3. فرزند
 4. قیم خانه و سرپرست
 5. مال و ثروت
 6. برادران
 7. دوست وشریک بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالباً آن را (مال) تعبیر کرده‌اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان‌های محکم تر مجسم می‌شود. (نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته اند. 

یونگ می‌گوید: 

 • دیدن استخوان در خوابتان بیانگر کشف راز‌های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است.
 • خواب دیدن استخوان شکسته بیانگر کشف یا درک این است که نقاط ضعفی در برنامه هاتان یا خط فکری‌تان وجود دارد.
 • خواب شما ممکن است، توجه فوری شما را به سمت موقعیتی خاص یا رابطه‌ای خاص جلب کند.
 • دیدن یک سگ که استخوان می‌خورد یا می‌جود، بیانگر تمایلات و غرایز اولیه است.

استخوان جناق

 یونگ می‌گوید:

 دیدنش در خوابتان بیانگر با هم بودن خانوادگی، جشن و امید است. اگر شما تکه‌ بزرگتر جناق را بشکنید، احتمالا یک تغییر مثبت در اتفاق‌ها را تجربه خواهید کرد. اگر شما تکه کوچک استخوان جناق نصیبتان شود، خواب به نا‌امیدی اشاره دارد. 

تعبیر خواب استخوان با گوشت

ابن سیرین:

 اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد.

 مطیعی تهرانی: 

اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می‌گوید بوسیله کسی پولی به دست می‌آورید که تقریباً بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می‌افتد. داشتن استخوان در جیب، تأمین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می‌شود. بزرگ باشد تأمین بیشتر است و کوچک باشد تأمین کمتر.

مطیعی تهرانی:

 دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما. اگر شما به کسی استخوان می‌دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می‌شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است. چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می‌آید که منع خیر می‌کنید. نه سودی به شما می‌رسد و نه راضی می‌شوید که دیگران از آن بهره مند شوند.اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می‌گوید از طریق غیر مجاز نفعی می‌برید که بعدها و جدانتان احساس ناراحتی می‌کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می‌کنید. حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می‌آید. اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می‌کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می‌شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالاً گچ گرفته‌اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده‌اید برای شما حادثه ای پیش می‌آید که صرفاً مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید می‌توانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می‌گیرد.

تعبیر خواب استخوان بدن

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید استخوان‌هایتان از زیر پوست بدنتان بیرون زده است، نشانه آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند.
 • دیدن تپه ای از استخوان در خواب، نشانه آثار قحطی و آلودگی است.

لیلا برایت:

 اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که دیگران محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند. 

لیلا برایت: 

اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • استخوان‌های بیرون کشیده شده از گوشت: بدبختی
 • اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد.
 • اسکلت یک زن: مرگ یک بچه
 • استخوان‌های حیوانات وحشی: اقدامات شما بیهوده خواهند بود.
 • استخوان‌های یک مرده: نگرانی و غم
 • استخوان ماهی: بیماری نزدیک است
 • استخوان نهنگ: شما گرایش به خود پسندی دارید.
 • حیوانات درحال جویدن استخوان: تباهی کامل
 • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *