تعبیر خواب استفراغ

کارل گوستاو یونگ

 دیدن استفراغ در خواب را به معانی زیر تفسیر کرده است:

 • خواب دیدن اینکه استفراغ می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید جنبه‌ای از زندگی تان را که چندش آور است، رد کنید یا دور بیاندازید. احساسات یا مفاهیمی وجود دارد که نیاز دارید با ان روبرو شوید و رهایش کنید.
 • دیدن کسی که در خوابتان استفراغ می‌کند بیانگر ظاهر سازی‌های غلط افرادی است که تلاش می‌کنند از شما سو استفاده کنند.

تعبیر خواب استفراغ کردن

حضرت دانیال گوید:

 اگر کسی درخواب بیند استفراغ کرد و آسان برمی آمد، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر استفراغ نتوانست کرد، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند، دلیل معصیت است و زیان مال باشد.

تعبیر خواب بالا آوردن خون

محمدبن سیرین گوید:

 اگر بیند استفراغ کرد و خون برآمد، دلیل زیان است. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • فقیران خواب استفراغ خون بییند: پول
 • ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند: از یک زخم رنج خواهید برد.

تعبیر خواب استفراغ کردن به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن استفراغ کردن در خواب بر شش و جه است.

 1. توبه کردن
 2. پشیمانی
 3. آسیب و زیان
 4. فرج ونجات از غم
 5. امانت باز دادن
 6. گشایش کارهای بسته

اگر بیند استفراغ کرد و همچنان خورد، دلیل که چیزی به کسی بخشیده باشد و بازستاند.

لیلا برایت می‌گوید: 

دیدن استفراغ در خواب، نشانه‌ی آن است که شانس به شما رو می‌کند. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب استفراغ: حوادث مهم در پیش است
 • خوراکی‌ها را استفراغ می‌کنید: شهرت شما رو به تیرگی می‌رود.

تعبیر خواب دیدن استفراغ دیگران

کتاب سرزمین رویاها

دیگران استفراغ می‌کنند: از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد. 

تعبیر خواب استفراغ زرد

معبرین غربی می‌گویند:

اهمیت رنگ استفراغ در خواب چیست؟

 • اگر در رویای شما بیمار قرمز رنگ بود، این می تواند خشونت را نشان دهد.
 • برای خوابیدن از استفراغ سبز می تواند احساس عدم کنترل در زندگی را نشان دهد.
 • استفراغ رنگ سیاه و نارنجی نیز انجمن هایی است که در زندگی افراد آسیب پذیر هستند.
 • یک زنگ زرد (زرد رنگ) در یک رویا نشان می دهد که شما به یک پروژه یا یک نمایش در زندگی دیگران تبدیل خواهید شد.
 • استفراغ آبی در یک رویا بیانگر تفکر، عقل یا احساس گناه یا بی گناهی است.

تعبیر خواب استفراغ بچه روی لباس

معبرین غربی می‌گویند:

استفراغ کودک در خواب ممکن است به مسائل تغذیه ما اشاره داشته باشد. مسائلی همچون بیش از حد غذا خوردن و وزن شما در حال حاضر است. ما اغلب چنین رویا هایی را زمانی داریم که نیاز به درک بیشتر در مورد خودمان داشته باشیم! منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *