تعبیر خواب استمنا و خود ارضایی

تعبیر خواب استمنا و یا خود ارضایی به این معنی است که بیننده خواب سرگرم لذت  و هواهای نفسانی و ذهنی خود شده و آنگونه که نفسش می‌طلبد با مسئله روبرو می‌شود. 

تعبیر خواب آب منی

ابن سیرین می‌گوید:

 تعبیر دیدن منی در خواب مالی بادوام است. اگر شخص بیننده خواب دید از مجرای آلت او منی بیرون آمد مال غریبه‌ای بدست او خواهد افتاد. 

حضرت صادق (ع) می‌فرماید: 

تعبیر منی در خواب بر چهار وجه است: 

  1. پادشاه 
  2. افزایش مال 
  3. کاهش مال 
  4. بزرگی

تعبیر خواب ارضا شدن

اگر در خواب ببیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود. 

تعبیر خواب شستن پس از ارضا

  • اگر بیند خود را از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار تمام شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید.

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر کسی در خواب ارضا شدن خود را برهنه ببیند، دلیل که در کار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *