تعبیر خواب اسلحه

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 دیدن شمشیر کارد و سلاح قوت به وی رسد 

آنلی بیتون می‌گوید: 

دیدن اسلحه در خواب، نشانه رنج و اندوه است. 

لیلا برایت می‌گوید: 

 • دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل می‌بندید.
 • اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کاری بسیار ناراحت می‌شوید.
 • دیدن تفنگ ساچمه‌ای در خواب، بیانگر آن است که دائما سعی دارید به دیگران دستور دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • چنانچه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می‌گزینید که صدیق و راستگو است.
 • اگر در خواب ببینید که تفنگ‌های زیادی دارید با جمعی می‌آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می‌کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است.
 • برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می‌دهند.
 • اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می‌کنید که حامی شما خواهد بود.
 • چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می‌دهید که در سختی‌ها می‌توانستید بر او متکی باشید.

معبرین غربی می‌گویند:

 اسلحه نمایندگی رفتار خشونت آمیز، کنترل، برتری و دفاع است. دیدن تفنگ در رویای یک نفر می‌تواند خشم، خشونت را احتمالا نشان می‌دهد.

تعبیر خواب صدای شلیک اسلحه

بیتون گوید: 

شنیدن صدای شلیک اسلحه در خواب، نشانة از دست دادن کار است. 

تعبیر خواب تیراندازی 

بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.
 • اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
 • اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

تعبیر خواب اسلحه گرم

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب اسلحه گرم: 

 1. به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما 
 2. مشاجره
 • یک تفنگ دارید: یک نفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می‌کند.
 • تعدادی اسلحه گرم دارید: پول فراوان
 • اسلحه گرم حمل می‌کنید: یک محکمه در پیش دارید.
 • اسلحه می‌فروشید: با گداها سروکار پیدا می‌کنید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *