تعبیر خواب اعدام

جابر مغربی گوید:

 اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می‌افتد و موقعیتش را از دست می‌دهد 

محمد ابن سیرین گوید:

 • اگر ببیند او را به دار آویخته‌اند و گروهی تماشایش می‌کنند، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده‌اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت
 • اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت
 • اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند، به فرمانروایی جهان می‌اندیشد که برایش می‌تواند میسر شود
 • اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده‌اند، بر بستگان خود سروری می‌یابد

حضرت دانیال گوید: 

اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می‌یابد، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می‌رسد. 

آنلی بیتون: 

اگر خواب ببینید شما را می‌خواهند اعدام کنند، نشانه آن است که اقبال به شما روی می‌آورد و بر دشمنان غالب می‌شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب اعدام: به کارهایتان اعتماد نکنید.
 • اعدام خود شما: باید احساستان را بیشترکنترل کنید.

یونگ گوید:

 • دیدن اعدام در خواب‌تان بیانگر این است که چیزی یا کسی که به او نیاز دارید، از زندگی تان بریده می‌شود.
 • خواب دیدن اعدام خودتان بیانگر این است که شما گناهی بزرگ را نگه می‌دارید. شاید یک عادت بد یا جنبه‌ای از شما باشد که می‌خواهید خودتان را از شرش خلاص کنید.
 • خواب دیدن اینکه به شما مجازات اعدام داده می شود به این معنی است که شما نیا زدارید زندگی‌تان و تصمیماتی که می‌گیرید را دوباره ارزیابی کنید. شما به مسیر اشتباهی می روید.
 • تعبیر دیگر این است که حکم مرگ به این معنی است که شما زمان محدودی دارید تا پاسخ‌گو بوده یا کاری را انجام دهید.

ابراهیم کرمانی گوید:

 1. اگر ببینی خودت را از آسمان آویزان کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت کرده و کار تو بالا می‌گیرد.
 2. اگر ببیند کسی را بر دار کردند و مردم او را نگاه می‌کردند، دلیل که مقام بزرگی بین مردمان یابد و یا بر آنان حکومت کند.
 3. اگر ببیند کسی او را نمی‌دید، شرف و بزرگی یابد لیکن در راه دین، فاسق است.
 4. اگر ببیند گوشت کسی را که بردار کرده بودند می‌خورد، دلیل که مالی از کسی که بر مردم مسلط است بخورد.
 5. اگر ببیند او را بردار کرده و خون از وی روان شد، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید.

معبرین غربی می‌گویند: 

دیدن چوبه دار در خواب به این معناست که ممکن است شما دوره‌ای ناخوشایند را در زندگی خود پشت سر بگذارید، اما این مساله به طور مطلوب به پایان می‌رسد، به‌خصوص اگر شما شکست‌های خود را تصدیق کرده و تلاش‌های خود را ادامه دهید. دیدن بیش از یک نفر در چوبه دار به این معنی است که شما ممکن است بخواهید علیه دشمنان خود که مانع پیشرفت شما هستند، رفتار کنید.حلق آویز بودن نشان می‌دهد که خود را به مشكلات‌تان معطوف كرده‌اید. دیدن خواب آویختن کسی به چوبه دار ، شرط ترغیب است. شخصی قصد دارد با استفاده از جذابیت خود ، شما را تغییر دهد. 

تعبیر خواب خودکشی کردن

اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد، دلیل آن باشد که می‌خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی‌دهد.

حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید:

رویای دار زدن بر سه وجه است:

 1. ریاست و مهتری
 2. مال
 3. غیبت مردم کردن

دیدن اعدام دیگران در خواب

آنلی بیتون می‌گوید:

 • مشاهده اعدام دیگران در خواب، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده‌اند، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می‌شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند.

لیلا برایت می‌گوید:

 اگر در خواب ببینید که دوست صمیمی شما را اعدام می‌کنند، نشانه‌ی جدایی از فرد مورد علاقه شما است. اگر در خواب ببینید که کسی را اعدام کرده‌اید و خون از بدن او جاری می‌شود، نشانه‌ی پیروزی در کارها است. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • اعدام معشوق: ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهید برد.
 • اعدام یک بیگناه: عشق شما را رها می‌کند.
 • اعدام یک گناهکار: بردشمن پیروز می‌شوید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *