توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب افتادن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 بسیار اتفاق می‌افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می‌کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می‌نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعاً هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولاً خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می‌بینیم با مقدمه و مؤخره و در جریان این خواب مشاهده می‌کنیم که می افتیم یا پرت می‌شویم و یا از ارتفاعی سقوط می‌نماییم. این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت. افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم. اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می‌شود. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می‌دهد. اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیفشان و مقام شما می‌شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می‌آید. چ اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می‌کند ولی زیان نمی‌بینید. روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می‌کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می‌گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می‌دهد. 

محمد بن سیرین گوید:

 اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. 

لیلا برایت می‌گوید:

 افتادن در خواب، نشان‌دهنده‌ی وقوع خطرات است. اگر در خواب ببینید که دیگران می‌افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است.

 ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد.

یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما می‌افتید و نترسیده اید، بیانگر این است که بر سختی هاتان به اسانی غلبه خواهید کرد.
 • خواب دیدن اینکه شما می افتید و ترسیده اید بیانگر این است که کنترل ندارید، عدم امنیت دارید و یا حمایتی در زندگی بیداری تان ندارید. شما ممکن است مشکل بزرگ و یا مساله ی کوبنده  و بزرگی را تجربه می کنید.
 • ممکن است بیانگر این باشد که نمی توانید به هدفی که از پیش برای خود تعیین کرده اید دست یابید.
 • خواب دیدن اینکه شما از عقب می افتید بیانگر این است که خودتان را از گرفتن یک تصمیم غلط یا انجام یک اشتباه باز داشتید.
 • ممکن است به این معنی باشد که شما آماده نیستید که به سمت جلو حرکت کنید و نیاز دارید که یک قدم به عقب بردارید.
 • خواب دیدن اینکه شما در حال سقوط  آزاد در آب هستید بیانگر این است که حس می کنید زیر بار احساسات له می شوید.
 • شما ممکن است حس کنید که ساده تر است که تسلیم شوید، سپس تلاش کنید شناور بمانید یا پیش گیری کنید ازینکه پایین تر بروید.

معبرین غربی می‌گویند:

 • دیدن خواب افتادن به این معنا است که به احتمال زیاد شما در بدن خود تغییراتی را تجربه کرده اید، به عنوان مثال افت فشار خون یا اسپاسم عضلانی. معمولاً افراد قبل از خوابیدن احساس افتادن را تجربه می كنند، زیرا این امر دلالت بر جدا شدن بدن جسمی به بدن رویایی دارد.
 • احساس سقوط عموماً نشانگر ترس از دست دادن امنیت یا رابطه است. اگر خود را در حال سقوط می بینید، اما حسی ندارید، ترس از شکست را نشان می دهد. بیشتر افراد اگر روی کار خود متمرکز باشند، این نشانی را تجربه می کنند که نشان از آن است که می خواهند امنیت پیرامون آنچه انجام می دهند، باشند.
 • معنای کهن این رویای این است که اگر شما سقوط کنید و ترسیده باشید، می‌خواهید چندین تلاش مهم را پشت سر بگذارید که می تواند یک مبارزه بزرگ باشد.
 • اگر در این دوره از سقوط مجروح شوید، به احتمال زیاد با مشکلات و از دست دادن دوستی روبرو خواهید شد.
 • معنای دیگر آن این است که شما باید در زندگی کنترل بیشتری بر روی خود داشته باشیدداشته باشید.

تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

ابن سیرین:

 اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

 ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد. اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد. اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود. اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود.

مطیعی تهرانی: 

افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم. اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می‌شویم و نارضایی برای ما پیش می‌آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می‌آید. احتمالاً می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می‌روید. از پلکان پرت می‌شوید و مجدداً به بالا رفتن می‌پردازید این دو یکدیگر را خنثی می‌کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی‌آورد. اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می‌بینید. اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می‌افتد که به خشنودی شما پایان می‌یابد. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • از یک مکان مرتفع به پایین می‌افتید: بد شانسی شما را دنبال می‌کند.
 • از یک بلندی به پایین می‌افتید: احترامتان را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب افتادن در قبر

لیلا برایت می‌گوید: 

اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‌اید، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‌شود. اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‌افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید. اگر خواب ببینید که افتاده‌اید و زخمی شده‌اید، نشانه‌ی غم و اندوه است.

کتاب سرزمین رویاها

 در یک قبر می‌افتید: مصیب در پیش است.

تعبیر خواب افتادن از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • براثر افتادن زخمی می‌شوید: اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می‌دهید.
 • شما می‌افتید و خیلی می‌ترسید: یاءس و ناراحتی
 • شما می‌افتید بدون اینکه آسیبی ببینید: در مبارزات و معاملات پیروز می‌شوید.
 • روی کف اتاق می‌افتید: یک خطر شما را تهدید می‌کند.
 • از روی یک پل می‌افتید: دیوانگی و سبک مغزی
 • شما می‌افتید و در همین حال بیدارمی شوید: شادی و ناخواسته و موقتی
 • در آب می‌افتید: خطر برای بیننده خواب
 • در اقیانوس می‌افتید: سلامتی شما بخطر می‌افتد.
 • دشمنان شما را به دریا می‌اندازند: رنج خواهید برد.
 • اشخاص دیگر می‌افتند: پیشرفت در کار
 • نزدیکان شما می‌افتند: بر دشمنان پیروز می‌شوید.
 • بچه‌ها می‌افتند: شادی غیره منتظره
 • دشمنان شما می‌افتند: اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید
 • دوستان می‌افتند: به اشتباهات خود پی می‌برید.

تعبیر خواب افتادن دیگران

این نشان می دهد که کاری غیر از رها کردن زندگی قدیمی خود و پیشرفت به جلو وجود ندارد. اگر خواب می بینید که از یک پنجره یا هواپیما در حال سقوط هستید ، این به ترس شما از کنترل نکردن اشاره دارد و باید روش هایی را کشف کنید که به خودتان اجازه دهید به مکانهای مرتفع برسید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *