تعبیر خواب الاغ

منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن الاغ در خواب آدم احمقی است که مفید است و سود می‌رساند.

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن الاغ در خواب، نشانه آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می‌رسد.

 یوسف نبی علیه السلام گوید:

 دیدن الاغ بخت او را یاری می‌کند.

 لیلا برایت می‌گوید: 

دیدن الاغ در خواب، نشانه‌ی دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببینید که الاغی را می‌زنید، بدین معنا است که نسبت به خانواده‌تان بی‌تفاوت شده‌اید. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردی که به شما بدی کرده، خوبی می‌کنید. اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتی برایتان به وجود می‌آید. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 خواب یک الاغ: ازمشاجره هیچ سودی عایدتان نخواهد شد. 

تعبیر خواب خرید و فروش الاغ

یوسف پیامبر میفرماید :

 • دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند
 • دیدن فروختن الاغ زیان باشد

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک الاغ می‌خرید: شادی در کانون خانواده
 • یک الاغ می‌فروشید: شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک

تعبیر خواب بارکشی از الاغ

بیتون می‌گوید:

 • اگر الاغ‌ها را در حال حمل بار در خواب ببینید، نشانه کار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی
 • اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می‌آید، نشانه آن است که حرف‌ها و تهمت‌هایی که پشت سر شما زده می‌شود، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد.

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک الاغ را بار می‌کنید: کارهای سودمند در آینده نزدیک
 • یک الاغ با بار روی پشتش: پول
 • بچه‌ها روی الاغ سوار هستند: خوشبختی

تعبیر خواب الاغ سواری

بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید الاغ سواری می‌کنید، دلالت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل پیش بینی، شرکت خواهید کرد.
 • برروی یک الاغ سوارهستید: نکبت
  ****************************************************
 • شما یک الاغ دارید: مشاجره با دوست صمیمیتان.
 • یک الاغ از شما نافرمانی می‌کند: شانس در عشق
 • یک الاغ در حال دویدن: خبرهای بد و ناخوشایند
 • یک الاغ که به آهستگی راه می‌رود: امنیت
 • روی یک الاغ نشسته‌اید: کارهایتان بیشترخواهدشد و ثروت به شما رو می‌آورد.
 • یک الاغ را ازطویله بیرون می‌آورید: 1- کارهای شما رو به تیرگی می‌روند 2- یک ماجرای عشقی به پایان می‌رسد.
 • یک الاغ را می‌زنید: خبرهای بد و نا خوشایند
 • یک الاغ به شما جفتک می‌اندازد: عشق ناکام
 • کفش‌هایتان را روی الاغ می‌گذاردید: کار بسیار سختی در انتظار شماست.
 • یک الاغ مرده را می‌بینید: عمرشما طولانی می‌شود
 • یک الاغ را می‌کشید: تمام دارائی‌تان را از دست خواهید داد.
 • گوشهای یک الاغ: بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می‌شوید.
 • یک الاغ وحشی: کارهایتان را بخوبی اداره نمی‌کنید
 • تعداد زیادی الاغ: عشق شما را ترک می‌کند.
 • الاغ‌هایی که مال دیگران هستند: دوستان بسیار صادقی خواهید داشت.

تعبیر خواب صدای الاغ

مطیعی تهرانی:

صدای الاغ در خواب‌ها نیکو نیست چون معبران شنیدن عرعر را غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشنام‌های رکیک تعبیر کرده‌اند. 

کتاب سرزمین رویاها

 • صدای عرعر الاغ را می‌شنوید:
 1. فلاکت و شرمساری
 2. مرگ یک دوست
 3. صدای عرعر چندین الاغ: دوستانتان به دیدن شما می‌آیند. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *