تعبیر خواب الوار

منوچهر مطیعی تهران:

 چوب و تخته و الوار نشانه گرفتاری و مردم منافق‌اند.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن الوار در خواب، نشانه آن است که با قبول کارهای سخت، مزد اندکی به دست خواهید آورد.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب الوار چوبی: یک تغییر در اطراف شما رخ می‌دهد.
  • الوار چوبی خیلی سنگین: مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید.
  • الوار چوبی سبک: یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد.

تعبیر خواب الوار شعله ور

آنلی بیتون:

 دیدن الوارهای شعله ور در خواب، نشانه آن است که از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید. 

تعبیر خواب اره کردن الوار

بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید الوارها را اره می‌کنید، نشانه آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد.

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *