تعبیر خواب امامت

یوسف نبی علیه السلام گوید:

  • دیدن امام خیروصلاح بود
  • دیدن امامت کردن برسرقومی مهتر گردد ودیانت او زیاد شود

محمدبن سیرین گوید:

 اگر بیند امامی می‌کرد، ولیکن نشسته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چیزی خواند، دلیل که زود بمیرد و آن قوم بر وی نماز کنند. اگر امامی را به خواب بیند، دلیل که شرف و منزلت یابد بر قدر و شرف امام. اگر بیند امام ولایتی همی داد یا با امام در خانه رفت یا امام او را چیزی بخشید یا با امام طعام خورد، دلیل که بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

امامی کردن در خواب بر شش وجه است.

  1. فرمانروایی
  2. پادشاهی به عدل و انصاف
  3. علم
  4. قصد نمودن به کار خیر
  5. منفعت
  6. ایمنی از دشمن
  • اگر بیند امامی زنان نمود، دلیل که بر گروه ضعیفان والی شود.
  • اگر بیند امامی از آسمان فرود آمد و بر قومی امامت کرد، دلیل رحمت است بر اهل آن زمین.

تعبیر خواب جهاد با امام

جابر مغربی گوید:

اگر بیند با امام در جهاد بود. دلیل که با دولت و ولایت با وی شریک بود یا در مسجد یا در دهی یا در شهری. 

اسماعیل بن اشعث گوید: 

هر چیز که در امام در زیادت بیند در ولایت و بزرگی او زیاده شود و هر چه در او نقصان بیند درمال و نعمت او نقصان شود. 

تعبیر خواب نماز خواندن بر مرده به عنوان امام

حضرت امام صادق (ع) میفرماید :

 اگر بیند بر مرده نماز کرد از پادشاهی به او فرمانروایی رسد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *