توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب اژدها

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 اژدها: موقعیت ناجور 

یوسف نبی گوید: 

دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد 

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می‌یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس‌های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید. 

 • محمدبن سیرین گوید: 
 • اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود.
 • اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد.
 • اگر با اژدها جنگ و نبرد می‌کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند.
 • اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.

یونگ می‌گوید:

 • دیدن اژدها در خواب بیانگر خواست قوی شما و شخصیت آتشی مزاج(مهیج) شماست. شما تمایل دارید که تحت تاثیر شور و اشتیاق خود باشید( هر جا که شور و اشتیاقتان شما را می کشد بروید) که ممکن است شما را به مشکل بیندازد.شما نیاز دارید که خود کنترلی را تمرین کنید.
 • اگر در مورد تولد اژدها خواب ببیند، به شور و شوق شما اشاره دارد که ایجاد شده، به خواست قوی شما اشاره دارد.
 • به ویژه دیدن خواب اژدهای آهنی بیانگر شخصیت سرکش
 •  اژدهای آب نمادی از اعتماد به نفس خاموش
 •  اژدهای چوبی به معنای ذهن منطقی و تحلیلی است
 •  اژدهای آتش به ماهیت رقابتی و رهبری اشاره دارد و اژدهای زمین(خاک) بیانگر اجتماعی بودن است.
 •  در فرهنگ شرقی، اژدها به عنوان مخلوقی روحانی دیده می شود که نماد خوش شانسی و خوشبختی است.
 •  خواب دیدن اینکه شما اژدها هستید و آتش در نفس خود دارید بیانگر این است که از خشم خود استفاده می‌کنید تا به هدف خود برسید.
 • یونگ می‌گوید:
 •  دیدن خواب اژدهای دریا در خواب بیانگر تحول عاطفی است. اگر دستگیر شود یا در اسارت باشد، بیانگر این است که شما احساساتتان را در قید و بند نگه می‌دارید که می‌تواند در نهایت برای رفاهتان مضر باشد.
 •  تعبیر خواب اژدهای دو سر: خواب دیدنش با سری در هر دو انتهای بدنش (مار دو سر – یکی در این سمت و یکی در سمت دیگر) بیانگر این است که شما از نظر احساسی، احساس پاره شدن می‌کنید.خواب ممکن است به مثلث عشقی یا کشمکش عاطفی اشاره کند. 
 • تعبیر خواب خورده شدن توسط اژدها
 • جابر مغربی گوید: 
 • اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید.  تعبیر خواب سوار شدن بر اژدها
 • جابر مغربی:
 • اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.
 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت‌های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می‌تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته‌اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می‌جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می‌گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می‌یابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.
 • لیلا برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‌ای دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‌ای همنشین می‌شوید. دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است. دیدن اژدهای زخمی در خواب، نشانه‌ی دشمن خطرناک است که احتمالاً به شما ضرر می‌رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را می‌کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می‌کنید.
 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب یک اژدها: ثروت بزرگ
 • تعداد بسیاری از اژدها: ناکامی عشقی
 • یک ارتشی خواب اژدها ببیند: یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.
 • یک دختر جوان خواب اژدها ببیند: شادی بزرگ نصیب او می‌شود.
 • معبرین غربی می‌گویند: 
 • اژدها در رویاها به خلاقیت و نحوه ارتباط با افراد متصل است. معنای نمادین آن به عنوان موجودات جادویی شگفت انگیز استقلال خود را نشان می‌دهد. همچنین ذر رویاها، اژدها نماد تنش‌های روزانه ما است. 
 • معبرین غربی می‌گویند:
 • در داستان‌های روحانی باستان کومودو نشان می‌دهد ذهن ناخودآگاه شما در حال تلاش برای تعیین محتوای یکپارچه‌ای از روان خود است. اساسا این بدان معنی است که شما ممکن است کمی احساس گناه و شرمساری در مورد اینکه چگونه دیگران را درک کرده اید و گذشته خود را پشت سر گذاشته‌اید، داشته باشید. خلق و خوی این نوع اژدها بسیار شدید است و ممکن است کسی را به صورت ناخوشایندی ناراحت کرده باشید. کومودو اژدها با پا است. اغلب مواقع این نوع اژدها را وقتی در خواب می بینید که یک تغییر اساسی در زندگی شما رخ داده باشد که این تغییر لزوما منفی نیست.
 •  تعبیر خواب کشتن اژدها در خواب
 • معبرین غربی می‌گویند:
 •  کشتن اژدها در رویا نشان دهنده این است که شما به سختی می‌توانید احساسات خود را متعادل کنید. این رویا ممکن است تلاش برای اتصال ذهن آگاه و ناخود‌آگاه شما باشد. رویا احتمالا به شما می‌گوید که شما باید به طور منطقی فکر کنید. ممکن است یک دوره نگرانی وجود داشته باشد، به ویژه اگر  اژدها تهاجمی باشد. این رویا نشان می‌دهد رفتارهای تهاجمی غیر قابل کنترل است. کشتن نماد خصومت و عصبانیت است. 
 • تعبیر خواب دیدن بچه اژدها
 • معبرین غربی می‌گویند: دیدن خواب بچه اژدها اشاره بر بی‌گناهی دارد. بچه اژدها نماینده فرزند درونی ما است. اژدهای کودک نماینده خود و طبیعت واقعی شما است. این می‌تواند خواسته‌های خود یا قدرت درونی شما باشد. تولد یک اژدهای کودک در رویا نشان دهنده یک شروع جدید – تقریبا یک تولد دوباره در زندگی است. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *