تعبیر خواب بادام

محمدبن سیرین گوید:

 بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید.

 معبران می‌گویند:

 تأویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.

 ابراهیم کرمانی گوید: 

اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن بادام در خواب، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 

خواب بادام: غم، ولی برای مدتی کوتاه

 جابرمغربی گوید: 

دیدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانی به دست آورد. 

تعبیر خواب بادام به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 1. مال پنهانی حاصل گردد
 2. از بیماری شفا یابد

تعبیر خواب بادام خوردن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • بادام خوردن: حرص و آز کار بدستت خواهد داد
 • بادام تلخ: ضعف، سستی
 • بادام شیرین: شخصی از شما تعریف خواهد کرد

لیلا برایت می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • بادام می‌خرید: برمخالفتان پیروز می‌شوید
 • بادام می‌خورید: عمر شما طولانی است.
 • بادام‌های تلخ: وسوسه‌های فعلی شما کاهش می‌یابند.

تعبیر خواب مغز بادام

منوچهر مطیعی تهرانی:

 مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می‌آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی‌توانید چندان اعتماد داشته باشید. چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می‌رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می‌اندازید و می‌جوید و می‌خورید آن پول نیز زود نقصان می‌یابد و از بین می‌رود. 

 مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می‌رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می‌شوند. اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته‌اید اندوخته ای به شما می‌رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد.

 آنلی بیتون می‌گوید: 

اگر بادام‌هایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد. 

تعبیر خواب درخت بادام

کتاب سرزمین رویاها

 • درخت بادام: ثروت
 • درخت بادام پر از گل: آسایش و خوشبختی
 • یک درخت بادام با بادام‌های سبز نرسیده: گرفتاری و ناامیدی
 • یک درخت بادام پر از بادام‌های رسیده: خوشبختی
 • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *