توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب بازو

محمدبن سیرین گوید:

 بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا شریک. اگر بیند که بازوی وی قوی بود، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد. اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا شریک رحلت کند یا از وی مفارقت جویند. 

لیلا برایت می‌گوید:

 اگر در خواب بازوی خودتان را دیدید، نشانه‌ی پذیرفتن انجام کارهای مشکل است.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب بازوهای خودتان: یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان.
 • شما بازوهای قشنگی دارید: رفاقت‌های بزرگ و درسطح بالاخواهید داشت.
 • بازوهای شما پر از مو است: ثروتمند خواهید شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده‌اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته‌اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است.

تعبیر خواب بازو به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود.

 1. برادر
 2. فرزند
 3. شریک
 4. دوست
 5. پسرعمو
 6. همسایه

تعبیر خواب بازوی قوی وضعیف

منوچهر مطیعی تهرانی: 

چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می‌شوید و سود می‌برید (این بستگی به راست و چپ دارد) چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می‌گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن‌ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی‌توانند. اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و مؤثر واقع نخواهد شد. همین طور معنی و مفهوم برعکس می‌شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف. اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن‌ها آسیب می‌رسد. اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه‌های خارجی تا آن جا که من خوانده‌ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و ندشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می‌گردد.

 کتاب سرزمین رویاها:

 • بازوی شما بلند است: یک شادی بزرگ در انتظار شماست.
 • بازوی شما کوچک است: پول فراوان
 • بازوهای خیلی نازک: بزودی پولدار می‌شوید.
 • بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند: شادی و رضایت

لیلا برایت می‌گوید:

 اگر در خواب بازوی خود را بسیار کوچک دیدید، به این معنا است که با مردم با خوش‌رویی برخورد می‌کنید، دیدن بازوی پر مو در خواب، نشان دهنده‌ی پیشرفت در امور کاری است. 

تعبیر خواب بازوی قطع شده

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن بازوی قطع شده در خواب، بیانگر جدایی از یکی از نزدیکانتان است.
 • اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می‌کنید، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید.

کتاب سرزمین رویاها:

 • بازوهای شما را قطع می‌کنند: یکی از نزدیکانتان را از دست می‌دهید.
 • بازوی راست شما قطع شده است: مرگ یک مرد در فامیل
 • بازوی چپ شما قطع شده است: مرگ یک زن در فامیل
 • بازوی شما می‌شکند: خطرهای بزرگ در آینده نزدیک.
 • بازوهای شما درد می‌کند: نتایج بد در کارها
 • بازوی شما کثیف است: غم بزرگ

تعبیر خواب بازوی شکسته

لیلا برایت: 

اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید. 

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است: مشاجره
 • یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است: شوهرش را از دست می‌دهد.
 • بازوی شما ضرب دیده: یکی از بستگان سلامتی‌اش در خطر است.

تعبیرخواب بیماری بر روی بازو

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک بیماری پوستی روی بازو: شما کار زیاد و بی نتیجه می‌کنید.
 • بازوی شما کک و مک دارد: باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید.
 • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *