توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب باغ

جابرمغربی گوید:

 اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود.

 حضرت دانیال گوید: 

دیدن باغ به خواب زن بود.

 ابراهیم کرمانی گوید:

 باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال. 

تعبیر خواب آبیاری درختان و باغ

دانیال پیامبر: 

اگر بیند باغ را آب می‌داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر بیند که باغ را آب می‌داد و تر نمی‌شد، که زن او از شوهر مجامعت کند. 

تعبیر خواب باغ سرسبز

ابراهیم کرمانی گوید: 

اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه‌ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته، دلیل که مرگ او بر شهادت بود، زیرا جمله صفات بهشت است. 

جابر مغربی گوید: 

اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند، دلیل که کار او نیکو گردد. اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می‌خورد، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد. اگر در وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید، دلیل که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند. آ گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود.

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رؤیا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می‌شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می‌شود. قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست. اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می‌شوید. حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می‌شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می‌شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می‌کند. روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم. 

آنلی بیتون می‌گوید: 

 • دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب، نشانه آرامش فکری بسیار و آسایش است.
 • دیدن سبزیجات در باغ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در محیط خانواده‌اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت.
 • اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته‌های گل و گیاه قدم می زند، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.

 دانیال نبی: 

اگر بیند در خواب گل و ریحان می‌کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد. اگر بیند در باغ شفتالو می‌کشت، دلیل که او را فرزندی‌اید که زود علم و ادب بیاموزد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می‌رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید. اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می‌خورد و از انواع میوه‌ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند. اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می‌خورد، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد. اگر بیند در باغ کوشک‌ها بود و سبزه‌ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید. 

تعبیر خواب باغ میوه

لیلا برایت می‌گوید:

مشاهده‌ی باغ در خواب، بیانگر آشنایی با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.

دانیال نبی:

اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می‌خورد، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد. اگر بیند در باغ است و میوه‌ها از درخت بلند بر وی همی افتاد، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد. اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود. 

تعبیر خواب باغ انگور

جابر مغربی:

اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود.

 1. زن خوب
 2. فرزند نیک
 3. عیش خوش
 4. مال
 5. عزت و سر بلندی
 6. شادی
 7. کنیزک

باغ در خواب دیدن قیم زن بود.اگر کسی بیند که باغبانی می‌کرد، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کندبعضی از معبران گفته‌اند: دیدن باغ بر سه وجه است،

 1. کدخدای سرای
 2. قیم زن
 3. فرزند قره العین

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب باغ بهشت: فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه‌هایتان را دنبال کنید.
 • یک باغ خیلی مرتب: امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت.
 • یک باغ نامرتب: یک خطرپشت یک راز مخفی شده
 • باغ همسایه: خوشبختی
 • باغ یک دوست: یک دوره بد شروع می‌شود.
 • باغ یکی از اعضاء فامیل: موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابداً خوب نیست.
 • یک باغ زیبا: ثروت شما بیشترخواهد شد.
 • یک باغ عریان: یک مرگ نزدیک است.
 • به یک باغ رسیدگی می‌کنید: پول
 • یک باغ بهم ریخته و کثیف: بی پولی و فلاکت
 • در یک باغ قدم می‌زنید: شادی.
 • یک باغ پر از درخت: خوشبختی
 • یک باغ با گلهای زیبا: یک ازدواج سریع.

تعبیر خواب باغچه

لیلا برایت می‌گوید: 

مشاهده‌ی باغچه در خواب، بیانگر این است که شما عاشق می‌شوید. اگر در خواب با یک باغچه‌ی کثیف و نامرتب روبه‌رو شدید، به این معنا است که شما در انجام کاری با کسی مشورت می‌کنید که شایستگی لازم را ندارد. اگر خواب ببینید در باغچه‌ای مشغول به کار هستید، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادی دارید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *