تعبیر خواب بخشیدن

محمد بن سیرین گوید:

 اگر بیند مال خود را به کار خیر بخشش می‌کرد، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد، یا کسی را از خویشان خود به زن دهد و مال خود بر ایشان قسمت کند. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 بخشنده بودن: خوشبختی 

تعبیر خواب بخشش در راه گناه

ابن سیرین:

 اگر بیند مال خویش را به راه فساد بخشش می‌کرد، دلیل است که سوی فساد و حرام گراید. اگربیند مال خویش بر بیگانگان بخشش می‌کرد، دلیل که حالش هم به مرگ او و هم به زندگانی او پراکنده شود. 

تعبیر خواب بخشیدن مال دیگران

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند مال کسی را بخشش می‌کرد به رضای خداوند مال، دلیل خیر و شر آن به خداوند مال بارگردد.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما به کسی پول می‌بخشید: ناراحتی ولی فقط یک روز
  • به شما پول می‌بخشند: پول به دستتان می‌آید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 وقتی در خواب می‌بینیم که مال خود را می‌بخشیم بیمناکیم که به دارائی ما تجاوز شود و این به اشکال مختلف در خواب‌های ما شکل می‌گیرد. وقتی می‌بینیم مال خویش را در راه خیر بذل می‌کنیم و می‌بخشیم یا به اقربا و خویشان خود می‌دهیم نشانه آن است که در روزهای آینده دست به حل مشکلی می‌زنیم که حل آن فقط با بذل مال امکان پذیر است. 

تعبیر خواب دادن مال خود به دیگران

مطیعی تهرانی می‌گوید:

 چنان چه ببینیم مال خود را به بیگانه و ناشناس می‌دهیم تشویش مرگ خود را داریم و ناخودآگاه نگران این هستیم که دارایی ما به دست نزدیکان یا بیگانگان تقسیم شود و از بین برود. بهتر این است که بیننده چنین خوابی صدقه بدهد یا مستمندی را از فقر و مسکنت برهاند چون به این وسیله اثر خواب را از بین می‌رود.

 کتاب سرزمین رویاها

  • تمام ثروتتان را به غریبه‌ها می‌بخشید: زندگی شما کوتاه خواهد بود.
  • به بستگان هیچ نمی‌بخشید: یک مرگ ناگهانی.

منوچهر مطیعی تهرانی: 

اگر دیدید به آشنائی چیزی می‌بخشید به کسی که او را می‌شناسید، بی تردید آن شخص از شما آزردگی دارد که خودتان هم می دانید. در صدد دل جوئی او برآئید و تحقیق کنید که چرا از شما دل تنگ می‌باشد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *