توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب بردن بار

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که دست به کارهای خیرخواهانه خواهید زد. اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که تجربیاتی به دست می‌آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود. 

تعبیر خواب کشیدن بار سبک

محمد بن سیرین گوید: 

اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد. 

تعبیر خواب کشیدن بار سنگین

ابن سیرین گوید:

 اگر بیند که بر پشت بار گران داشت، دلیل که گناه و معاصی بسیار کند.

 ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است. دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی. اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده: محتاج دیگران خواهید شد.
  • اشخاص دیگر بار سنگین حمل می‌کنند: خوشبختی
  • بچه‌ها بار سنگین حمل می‌کنند: پیشرفت و امتیاز
  • دوستان بار سنگین حمل می‌کنند: پول شما بیشتر خواهد شد.
  • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *