توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب برف و بهمن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 بهمن: بدبختی

 لیلا برایت می‌گوید:

 دیدن بهمن در خواب، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود می‌کند، به این معنا است که دچار مشکل می‌شوید.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب یک بهمن: موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کرد.
  • شما یک بهمن را مشاهده می‌کنید که از کوه سرازیر می‌شود: بزودی شانس به سراغتان می‌آید.

تعبیر خواب دفن شدن زیر بهمن

لوک اویتنهاو:

 دفن شدن در زیر بهمن: شکست خوردن

 کتاب سرزمین رویاها:

  • شما زیر یک بهمن مدفون شده‌اید: منفعت بزرگ در کارها.
  • دیگران زیر بهمن مدفون شده‌اند: یک تغییر مهم در اطراف شما رخ می‌دهد.

تعبیر خواب برف

ابراهیم کرمانی گوید:

برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود

 یوسف نبی علیه السلام گوید: 

دیدن برف عذاب و فتنه بود.

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.

 محمد بن سیرین گوید: 

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *