تعبیر خواب برف

ابراهیم کرمانی گوید:

 برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.

 یوسف نبی علیه السلام گوید: 

دیدن برف عذاب و فتنه بود.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد. 

محمد بن سیرین گوید: 

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • بارش برف: سستی زود گذر
  • برف در کوهستان: قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید
  • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *