تعبیر خواب برگ

محمد بن سیرین گوید:

 درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی. اگر بیند برگ سبز آر درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان. اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می‌شوید.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن برگ در خواب، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است. 

تعبیر خواب برگ سبز و تازه

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 برگ سبز: خوشبختی

 لیلا برایت می‌گوید:

 دیدن برگ‌های تازه و سبز در خواب، بیانگر رسیدن به اهدافتان است. اگر در خواب ببینید که برگ درختان می‌ریزد. بیانگر ضرر مالی است. 

آنلی بیتون: 

اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد. 

کتاب سرزمین رویاها: 

 • شاخ و برگهای سبز: زندگی برای شما سلامتی و خوشی درپیش دارد.
 • برگهای سبز می‌چیند: پول
 • گل‌ها درمیان برگ‌ها: دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند.

تعبیر خواب برگ درخت میوه

جابر مغربی گوید:

برگ درختان میوه شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش، دلیل بر خلق بد است. درختانی که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است، معبران گفته‌اند: برگ درختانی که میوه دارند، دلیل بر درم و دینار کند.

کتاب سرزمین رویاها:

 • برگ درخت انجیر: مردم به شما حسودی می‌کنند.
 • برگ مو: شما به خشم می آئید.

لیلا برایت:

 دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که فرد با ایمانی هستید. 

تعبیر خواب جمع کردن برگ

مطیعی تهرانی:

 اگر دیدید که در باغی برگ جمع می‌کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می‌کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است. هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو. 

تعبیر خواب برگ خشک

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن برگهای خشک در خواب، نشانه آن است که احساسات شوم و نومیدانه، شما را در بر خواهد گرفت.اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند. گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خشک: غم

کتاب سرزمین رویاها

برگهای خشک: 

 • بیماری و ناکامی 
 • افراد بدجنس شما را تهدید می‌کنند.

برگهای پژمرده: اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است. 

تعبیر خواب ریزش برگ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب ریزش برگ‌ها: یک بیماری خطرناک
 • برگ ریزان پائیز: یک ناکامی در عشق
 • باد برگ درختان را می‌اندازد: یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد.
 • برگهای بسیار روی زمین: مشاجره با دوستان
 • برگهای شاخه ای که میوه ندارد: یک ازدواج خوشبخت
 • برگ‌ها زمین حیاط شما را پوشانده‌اند: به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت.

تعبیر خواب پختن برگ

کتاب سرزمین رویاها:

 • برگ می‌پزید: پول
 • برگ پخته می‌خورید: نفاق در خانواده.
 • برگ می‌خورید: مشاجره
 • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *