تعبیر خواب بز

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می كنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است. اگر آنها را جایی دیگر ببینید، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و كسب ثروتی بیشتر است.
 • اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند، نشانه آن است كه باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند.
 • اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است، علامت آن است كه به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می‌دهد.
 • اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد، علامت آن است كه بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می كند و از این كار پشیمان نمی شود.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • خواب یك بز : ثروت
 • تعداد بسیاری بز :فراوانی
 • بزها با یكدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت .
 • شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت
 • بزهایتان را دریك محوطه نگهداری می كنید : شما را ترك خواهند كرد .
 • یك بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد .
 • بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر .
 • بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نكنید .
 • بزهای سفید و سیاه : در كارهایتان بسیار محتاط باشید .
 • یك بز را می كشید : خوشبختی
 • شاخهای یك بز : فلاكت
 • یك بزغاله : در بازی برنده می شوید .
 • خواب ببینید كه از بزها نگهداری می كنید : به شما بی احترامی می شود .
 • مردم فقیر خواب ببینند كه از بزها نگهداری میكنند: پول فراوانی به دستشان می آید.

 مطیعی تهرانی :

 • برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد. 
 • چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است. 
 • خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود. 
 • خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد. 
 • چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید. 
 • چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد. 
 • تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد.

ابن سیرین می‌گوید: 

 • تعبیر بز، مردی بزرگ، و بز ماده، زنی بزرگ می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای به دست آورده‌ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید:

 اگر ببینی کره بزی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده و یا اینکه خریده‌ای، صاحب فرزند با برکتی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

 • اگر ببینی بز داری، از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در خانه‌ یا مکانی دیگری گله و رمۀ بز داری، به اندازه آن مال و نعمت و غنیمت به دست می‌آوری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

 تعبیر بز نر، پیشقراول و پیشرو لشکر است. 

تعبیر خواب گوشت بز

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باشد.


ابن سیرین می‌گوید:

 اگر ببینی از گوشت بز خورده‌ای، مال و اموالی را مصرف خواهی کرد. 
بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: خوردن گوشت بز به معنای بدست آوردن مال جمع شده است. 
جابر می‌گوید:

 • اگر گوشت بز خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد. 
 • اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده‌ای، بیمار می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی
 • اگر ببینی گوشت کره بز را خورده‌ای، چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب سوار بز شدن

ابن سیرین می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی. 
 • اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، یـعـنـی آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می‌اندازد.
 • امام صادق (ع) می‌فرمایند:
 •  اگر ببینی بز نری را به دست آوردی و برویش سوار شده‌ای، پیشقراول و پیشرو لشکر می‌شوی و یا بین تو و پیشقراول و پیشرو لشکر ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و و به ثروت و قدرت می‌رسی . 

تعبیر خواب کشتن یا خوردن بز

ابن سیرین می‌گوید: 

اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی. 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

 • اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش،  با زنی ازدواج می‌کنی ولی از او فائده‌ای نمی‌رسد. اگر ببینی کره بز را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی.
 • اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، خواسته تو از زنی برآورده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بزکوهی شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد. 

تعبیر خواب شاخ بز

ابن سیرین می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد. 
 • اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و محکم می‌باشند، توانا می‌شوی . 

تعبیر خواب پوست و مو و شیر بز

جابر مغربی می‌گوید:

 تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.

 ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می‌آوری
 • اگر ببینی شیر بز می‌خوری، زنی به تو سود و منفعت می‌رساند. 

جابرمغربی می‌گوید:

 اگر در خواب ببینی شیر بز می‌خوری، مال و اموال دشمن را می‌گیری.

ابن سیرین می‌گوید: 

 • اگر ببینی موی بز زیاد شده است، مال و اموال تو زیاد می‌شود. 
 • اگر ببینی موی بز را زده‌ای، به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.
 • اگر ببینی پوست بز را کنده‌ای، مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.
 • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *