تعبیر خواب بستنی

آنلی بیتون می‌گوید:

  • خوردن بستنی در خواب، نشانه آن است که در به ثمر رساندن مسئولیت‌هایی که به دوش گرفته‌اید موفق خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید بچه‌ها مشغول خوردن بستنی هستند، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می‌یابید.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما بستنی می‌خورید: شانس
  • فرزندانتان بستنی می‌خورند: در سلامتی کامل بسر خواهید برد.
  • دشمنان شما بستنی می‌خورند: آن‌ها یک دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند.

تعبیر خواب انداختن بستنی روی زمین

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می‌اندازد، نشانه آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد. 

تعبیر خواب بستنی ترش

آنلی بیتون می‌گوید:

 خوردن بستنی ترش در خواب، نشانه آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می‌رسد. 

تعبیر خواب آب شدن بستنی

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید بستنی شما آب می‌شود، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید، بازار آن لذت کساد می‌شود. 

تعبیر خواب خریدن بستنی

کتاب سرزمین رویاها:

 بستنی می‌خرید: خطری در روابط اجتماعی. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *