تعبیر خواب بغل کردن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 کسی را بغل کردن: نیکبختی در عشق 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

بغل کردن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.

 آنلی بیتون می‌گوید: 

اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید. 

کارل یونگ می گوید: 

خواب دیدن اینکه کسی را بغل می کنید نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب تان نگه می دارید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید. 

در آغوش گرفته شدن

یونگ می گوید:

خواب دید اینکه کسی شما را بغل می کند بیانگر این است که نیاز دارید کمی رها کنید( آنقدر گارد نگیرید ) و اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید)

.در کتاب سرزمین رویاها آمده:

 غریبه‌ها شما را بغل می‌کنند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید. 

تعبیر خواب بغل کردن غریبه

مطیعی تهرانی:

 اگر در درگاه خانه شخصی را بغل کردید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد و اگر در درگاه خانه‌ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید. اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.

در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده:

  • دیگران شما را بغل می‌کنند: پول
  • یک غریبه را بغل می‌کنید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب بغل کردن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد.
  • اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در بغل کردید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.

تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند. 

تعبیر خواب بغل کردن خانواده و یا افراد آشنا

مطیعی تهرانی می‌گوید:

 اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد بغل کنید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی. اگر نا آشنا و بیگانه ای را بغل کردید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد. اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب بغل کردید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد. 

آنلی بیتون می‌گوید: 

   ۱- اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را بغل کرده، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.                   ۲- اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.                  ۳- بغل کردن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است. 

بغل کردن عشق

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی بغل می‌کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
  • اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را بغل می‌کنند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • فامیل‌های نزدیکتان را بغل کنید: مراقب خیانتکاران باشید.
  • زن یا نامزد شما، شخص دیگری را بغل می‌کند: تنهایی و گرفتاری
  • شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را بغل می‌کند: عمر شما طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب بغل کردن بچه

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند که کودکی را بغل کرد، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 بچه‌هایتان را بغل می‌کنید: شادی بزرگ در پیش است.

 مطیعی تهرانی:

اگر کودکی را بغل کردید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را بغل کرده جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند. 

دیدن بغل کردن حیوانات در خواب

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر دید که شتری را بغل کرد، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

 مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می‌کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید. بغل کردن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید. بغل کردن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن. 

تعبیر خواب بغل (اندام بدن)

محمد بن سیرین گوید:

 بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.

 ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آید، دلیل کند که مال حرام یابد.

 جابر مغربی گوید: 

اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، مال حرام یابد. اگر کسی بیند که دست‌ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته‌اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، دلیل که مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *