تعبیر خواب بلبل

ابراهیم کرمانی گوید:

 بلبل در خواب دیدن، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب، کلام خوش و سخن لطیف است. اگر بیند بلبلی بپرید، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد. اگر بیند بلبل در دست او بمرد، دلیل بر آن است که فرزندش بمیرد. 

هانس کورت می‌گوید: 

مشاهده‌ی بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگی آرام و موفق است.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 

خواب بلبل: معشوقتان همینجا شما را رها می‌کند 

جابر مغربی گوید:

 اگر بیند بلبلان بسیار داشت، دلیل که به قدر آن غلامان بخرد. اگر بیند بلبلان را بکشت و از گوشت آن‌ها بخورد، دلیل که از غلامان میراث یابد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 معبران اسلامی ما نوشته‌اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولی خانم آیتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترین و ارزنده‌ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد. 

تعبیر خواب خواندن و چهچهه بلبل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب بلبل: معشوقتان همینجا شما را رها می‌کند
  • به صدای بلبل در شب گوش می‌دهید: یک دورة بسیار خوب شروع می‌شود.
  • تعدادی بلبل چهچهه می‌زنند: اگر بیمار باشید سلامتی کامل خود را باز می‌یابید.

 مطیعی تهرانی: 

چنان چه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس می‌خواند و از این چوب روی چوب دیگر می‌جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد. اگر صدای بلبل را در خواب می‌شنوید لیکن خود بلبل را نمی‌بینید و نمی‌دانید آن صدا از کجا به گوش می‌رسد بی تردید خبری خوش به شما می‌رسد. 

هانس کورت می‌گوید:

 شنیدن صدای دل نواز بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگی خوب و رسیدن به مقام‌های بالای اجتماع است. اگر خواب ببینید که در باغی هستید و یک بلبل می‌گیرید، نشانه‌ی آن است که با افراد ثروتمندی همنشین می‌شوید. 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید، نشانة زندگی در محیط‌هایی سالم و دلپذیر است و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است. 

تعبیر خواب هدیه دادن بلبل

چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می‌خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می‌گوید. روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *