توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب بهشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 خواب باغ بهشت: فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

 محمدبن سیرین گوید:

 بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی. 

جابرمغربی گوید:

 اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگری یابا عالمی بزرگوار. اگر بیند سوی بهشت می‌رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است

 1. علم
 2. زهد
 3. منت
 4. شادی
 5. بشارت
 6. ایمنی
 7. خیروبرکت
 8. نعمت
 9. سعادت

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • دیدن آن: آرامش و خوشبختی
 • بودن در بهشت: شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست

لیلا برایت می‌گوید:

 دیدن بهشت در خواب، بیانگر داشتن اوقاتی خوش و دلنشین است. اگر در خواب ببینید در بهشت هستید، نشانه‌ی آن است که از تکبر و خودخواهی به دور خواهید بود. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن خواب بهشت، نشانه یافتن دوستانی وفادار است. دوستانی که خواستار پیشرفت شما در زندگی‌اند. اگر مادران چنین خوابی ببینند، نشانه داشتن کودکانی مطیع و زیباست. اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید، علامت آن است که بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد. 

تعبیر خواب خوردن میوه‌های بهشتی

ابن سیرین:

 اگر بیند از میوه‌های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد.

 لیلا برایت:

خوردن میوه‌ی بهشتی در خواب، نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید. 

تعبیر خواب بیرون بودن از بهشت

مطیعی تهرانی:

اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می‌آید که می‌تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید. اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می‌آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست 

محمد ابن سیرین:

 اگر بیند در بهشت به روی او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وی ناخوشنود باشند. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، بازگردید، دلیل که بیمار شودبه حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد.. 

تعبیر خواب دیدن مرده در بهشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می‌بینیم و با او حرف می‌زنیم، حالش را می‌پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوییم که او مرده پس چگونه به اینجا آمده و با ما حرف میزند. این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می‌شود و جان می‌گیرد. به کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف است که در خواب می‌فهمیم این جا بهشت است. پس وقتی در خواب احساس کردیم جایی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *