توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب بوزینه (انتر)

محمدبن سیرین گوید:

بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند.

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 بوزینه در خواب‌های ما نماینده انواع بوزینه‌ها است غیر از گوریل و اورانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب.

 آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن بوزینه در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می‌کنند.
  • اگر دختری خواب بوزینه ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.

تعبیر خواب جنگ با بوزینه

ابن سیرین: 

اگر دید با بوزینه نبرد می‌کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد. 

تعبیر خواب کشتن بوزینه

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند. 

جابرمغربی گوید:

 اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ورزد و توطئه و سعایت می‌کند. چنان چه دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید و می‌برید بر دشمنی که دارید پیروز می‌شوید.
  •  اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود. اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می‌دوید و می‌خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می‌جهد و شما را با خود می‌کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می‌کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد.
  •  اگر بوزینه ای به دنبال شما می‌دوید و شما از مقابلش می‌گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید. چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.
  • اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می‌کند و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می‌کنید.
  • اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می‌شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید.

تعبیر خواب بوزینه ماده

مطیعی تهرانی:

بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می‌آید. 

تعبیر خواب غذا دادن به بوزینه

آنلی بیتون:

 اگر زنی در خواب به بوزینه غذا بدهد، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد. 

مطیعی تهرانی: 

با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره. 

تعبیر خواب بوزینه مرده

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن بوزینه مرده در خواب، نشانه آن است که سر سخت‌ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *