توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب بیابان (صحرا)

حضرت دانیال گوید: 

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود. 

محمدبن سیرین گوید:

 اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.

 1. روزی و قسمت
 2. حیرت و سرگشتی
 3. عناد و رنج
 4. بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان. 

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.
 • اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین:

 اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود. 

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • شما در بیابان سفر می‌کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می‌کند.
 • در یک طوفان شن از بیابان عبور می‌کنید: برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.
 • در هوای بد از یک بیابان عبور می‌کنید: دوستان به شما خیانت می‌کنند.
 • به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان
 • دیگران در بیابان سفر می‌کنند: گرفتاری و دردسر
 • یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.
 • یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی می‌کنند: یک کار سخت در انتظار شماست.
 • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *