تعبیر خواب بیمارستان

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • بیمارستان: شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
  • در درون بیمارستان بودن: خبرهای غمگین
  • مریض خانه: غصه

اچ میلر می‌گوید: 

مشاهده‌ی بیمارستان در خواب، نشانه‌ی آن است که به دیدن مریض می‌روید.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 

خواب بیمارستان: در فلاکت می افتید. 

تعبیر خواب مرخصی از بیمارستان

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید، نشانة آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید. 

اچ میلر می‌گوید:

 اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می‌شوید، بیانگر آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکی باشید. 

تعبیر خواب به بیمارستان رفتن

آنلی بیتون:

 اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می‌روید به قصد ملاقات مریضی بستری، نشانة آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 شما در بیمارستان هستید: جای امید برایتان باقی است که زندگیتان روبراه شود. 

تعبیر خواب پرستار

اچ میلر:

  اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در بیمارستانی کار می‌کنید، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می‌شوید. 

تعبیر خواب بیمارستان روانی

کتاب سرزمین رویاها:

 در یک بیمارستان روانی هستید: افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *