توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب بیمار و بیماری

محمدبن سیرین گوید: 

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.

جابر مغربی گوید:

 بیماری‌های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  • اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.
  • اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ. اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می‌شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 بیماری: کسب ثروت از راههای کثیف

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 شما بیمار هستید: ناکامی در عشق 

تعبیر خواب بیمار برهنه

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته‌اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.

امام صادق:

 اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد. 

تعبیر خواب رهایی از بیماری

ابن سیرین:

 اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 پشت سر گذاشتن بیماری: سلامتی کامل

 اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

کتاب سرزمین رویاها:

  • بستگان بیمار هستند: بدبختی
  • نامزد یا دوستتان بیمار است: ازیک خوشی صرفنظر می‌کنید.

تعبیر خواب عیادت بیمار

کتاب سرزمین رویاها:

 از بیماران عیادت می‌کنید: هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید. 

تعبیر خواب بیماری‌های مختلف

کتاب سرزمین رویاها:

  • شما بیماری مغز دارید: شانس زیاد شما را لوس می‌کند.
  • بیماری معده دارید: ولخرجی نکنید
  • شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید: فراوانی مادیات

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *