توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب بیهوش

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بیهوشی درخواب بر دو وجه است.

  1. دشواری کارها
  2. تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما بیهوش شده‌اید: یک بیماری در پیش است.
  • شما بیهوش و زخمی می‌شوید: امیدهای شما با موفقیت روبرو می‌شوند.

تعبیر خواب بیهوش شدن دیگران

کتاب سرزمین رویاها:

  • یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می‌شود: یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است.
  • بچه‌ها بیهوش می‌شوند: ناکامی در عشق
  • اشخاص دیگر بیهوش می‌شوند: موفقیت شما به تأخیر می‌افتد.
  • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *