تعبیر خواب تاب خوردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است.

  1. سفر و تحویل و جابجائی
  2. ریاضت نفس
  3. گشایش کارهای فروبسته

تعبیر خواب تاب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 تاب، بی اعتباری و تزلزل در رأی و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است.

 لیلا برایت می‌گوید:

 دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکی از کارهایتان دچار شک و تردید می‌شوید. اگر در خواب بر روی تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعی نمی‌توانید درست تصمیم بگیرید. 

تعبیر خواب تاب خوردن توسط دیگران

مطیعی تهرانی:

 اگر بگویید مرا تاب می‌دادند مورد تهدید قرار می‌گیرید و از ناحیه کسی به شما حسن نیت ندارد تشویش خاطر پیدا می‌کنید و اگر بگویید تاب خوردم خودتان نگران موقعیت خویش می‌شوید بی آن که انگیزه خارجی وجود داشته باشد. 

تماشای تاب خوردن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی:

 اگر در خواب فقط به تماشای کسی که تاب می‌خورد ایستاده باشید خواب شما می‌گوید در آستانه یک ریسک قرار گرفته‌اید و در روزهای آینده در اتخاذ تصمیم برای انجام کاری مردد و دودل می‌مانید. به هر صورت تاب بی اعتباری و سستی و عدم اعتماد به خویشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بیاید و چه نیاید.

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *