تعبیر خواب تاریکی ظلمات

محمدبن سیرین گوید:

 تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد. 

 ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد، دلیل که این منافق بود. 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تاریکی در خواب بر پنج وجه است.

  1. کفر
  2. تحیر و سرگردانی
  3. فروبستن کارها
  4. بدعت
  5. در ضلالت وگمراهی افتادن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 ما نمی‌دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می‌ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی‌نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می‌گیرد. اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می‌گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب می‌شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد. 

تعبیر خواب نور در تاریکی

آنلی بیتون:

 اگر خواب ببینید در تاریکی کبریت روشن می‌کنید، علامت آن است که به طرز غیرمنتظره ای ثروتمند خواهید شد.

 مطیعی تهرانی:

 درخشش برق از دور دست‌ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. 

ابن سیرین:

 اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود.

 اسماعیل بن اشعث گوید:

 اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود.

 مطیعی تهرانی:

 اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنائی رسیدید وضع شما بهبود کلی می‌یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می‌نهید و آگاهانه پیش می‌روید.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می‌شوید، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید، بد خواهید آورد. اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود، نشانة غلبه بر اشتباهات است. 

تعبیر خواب تاریکی شب

ابراهیم کرمانی گوید:

 اگر بیند شب تاریک راه می‌رفت، دلیل بر استقامت بود. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شب باید تاریک باشد اما هر تاریکی در خواب‌های ما شب نیست. گاه اتفاق می‌افتد که خواب را درون ظلمت می‌یابیم. این تاریکی تعبیر دیگری دارد و تعبیر شب به آن اطلاق نمی‌شود ولی گاه نیز هست که تاریکی را می‌بینیم و از ذهن ما می‌گذرد که شب است در این صورت باید دنبال تعبیر شب بگردیم. در رویاهای ما شب مجهول و راز است و هر چه تاریک‌تر و ظلمانی تر باشد این راز و مجهول بزرگ‌تر و پیچیده تر می‌باشد. 

تاریکی در قبرستان

آنلی بیتون:

  • اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می‌افتد. جایی برای خواب نمی‌یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می‌خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد.
  • اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.

تعبیر خواب تاریک شدن هوا

جابرمغربی گوید: 

تاریکی به خواب، غم و اندوه است. اگر دید که هوا سخت تاریک شد، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود. اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر، ناگاه پدید آمد، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود. 

تعبیر خواب تاریکی در روز

مطیعی تهرانی: 

اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای عمومی پیش می‌آید و گرفتاری همگانی عارض می‌گردد مثل یک بیماری همه گیر. 

دیدن خود و یا دیگران در تاریکی

لیلا برایت می‌گوید:

 اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک دارید. اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکی ببینید، یعنی باید مراقب توطئه‌ی دشمنان باشید. 

مطیعی تهرانی: 

اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی‌دیدید ولی صدایش را می‌شنیدید گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می‌طلبد. اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای شیطان است. اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنایی را از دور تشخیص می‌دادید امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می‌شود که باید آن را بگیرید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *