تعبیر خواب تخت خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می‌گردد و برای زن گویای تأثیر وجودی مرد است در زندگی او. حالتی که تخت خواب دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر دختری در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تخت خوابی است، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختی است. 

تعبیر خواب آشفتگی تخت خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است این خواب به او می‌گوید که همسرش تعادل ندارد. این عدم تعادل می‌تواند هم جسمی باشد و هم روحی. از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می‌نهد. مشاهده آشفتگی تخت خواب به مرد توصیه می‌کند که در بیداری جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج می‌برد. برای زن خواب بیننده نیز گویای همین حقیقت است. 

تعبیر خواب تخت خواب کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر در خواب ببینید که تخت خواب کثیف و پاره است خواب شما خبر می‌دهد که یک بیماری انتظار همسرتان را می‌کشد. این برای زن نیز هست که مشاهده پارگی و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصیه می‌کند مراقب سلامت شوهر خویش باشد.
  • ممکن است در خواب که تخت خواب شما نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف زن و شوهر است.

 لیلا برایت: 

اگر روی تخت خواب کثیفی دراز کشیده باشید، نشانه‌ی داشتن اوضاع نابسامان است. 

تعبیر خواب تخت خواب تمیز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب تخت خوابی تمیز و گسترده و مجلل با ملافه‌های پاک و اطو کرده دیدید نشان آن است که همسر شما خشنود است یا کاری درخشان در پیش دارد و چنان چه زن نداشته باشید خواب شما می‌گوید زنی با امتیازات بالا و بسیار متشخص در زندگی شما ظاهر می‌شود. چنان چه دختر و پسر جوانی در خواب تخت خوابی مجلل ببینند می‌تواند امیدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت. 

لیلا برایت می‌گوید: 

اگر در خواب یک تخت خواب خالی ببینید، یعنی دچار دردسر و مشکلات می‌شوید. اگر خواب ببینید که بر روی تخت خواب تمیزی دراز کشیده‌اید، نشانه‌ی داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است.

 آنلی بیتون می‌گوید: 

اگر در خواب یک تخت خواب سفید و تمیز ببینید، بیانگر پایان مشکلات و رسیدن به خوشبختی است.

تعبیر خواب دیدن گربه روی تخت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده زنی در صدد اغوای شما یا همسر شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می‌ریزد. بخصوص اگر بیننده گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است این می‌گوید که در نتیجه فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می‌افتد. 

تعبیر خواب رخت خواب تمیز و کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

اگر ملافه‌های تخت خواب زرد بود نگران بیماری همسرتان باشید. اگر سفید بود ولی چرک و لکه دار باز هم خوب نیست. 

دیدن تخت شکسته در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب ببینید پایه تخت خواب شما شکسته خواهر یا همسرتان بیمار می‌شود یا می‌میرد. 

تعبیر خواب دیدن بیمار روی تخت خواب

آنلی بیتون:

 دیدن بیمار بر روی تخت خواب، بیانگر آن است که برای مدتی دچار مشکلات فراوانی می‌شوید.

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *