توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب ترب

ابراهیم کرمانی گوید:

 ترب به خواب دیدن غم و اندوه است. خاصه که خورند و اگر بیند می‌خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می‌آورد.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 مشاهده‌ی ترب کوهی در خواب، بیانگر همنشینی با افراد مقتدر است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن ترب کوهی هستید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری به عمل آورید. 

تعبیر خواب تربچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 تربچه بیانگر بدهی‌های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پول‌هایی که اندک اندک خرج می‌کنیم و از این و آن می‌گیریم و بدهکار می‌شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می‌آورد 

لیلا برایت می‌گوید: 

دیدن تربچه در خواب، به این معنا است که یکی از رازهای شما بر ملأ می‌شود. خوردن تربچه در خواب، نشانه‌ی آن است که از رفتار ناپسند اطرافیان خسته شده‌اید. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه‌های رسیده است، نشانه آن است که دوستانی بی نهایت مهربان در کنار شما خواهند بود، و نتایج کارتان نیز موفقیت آمیز خواهد بود. 

تعبیر خواب تربچه قرمز

مطیعی تهرانی: 

اگر در خواب ببینید دسته تربچه سرخ و خوشرنگ دارید که می‌خورید یا بر سفره می‌نهید دین کوچکی پیدا می‌کنید که بعداً موجب نگرانی شما می‌شود. 

تعبیر خواب داد و گرفتن ترب از دیگران

ابراهیم کرمانی گوید:

 بیند کسی ترب بدو داد، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند. اگر بیند که او ترب به کسی داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر در خواب دیدید که ترب به کسی می‌دهید حرف‌هایی می‌زنید و کارهایی می‌کنید که اگر چه با حسن نیت گفته و انجام می‌شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد می‌گذارد و او را آزرده می‌کند و چنانچه کسی به شما ترب داد او موجب دلتنگی شما می‌شود چه بسا نیت بد نداشته باشد. 

تعبیر خواب خوردن تربچه

مطیعی تهرانی:

 اگر تربچه‌ هایی داشتید و نخوردید و دور ریختید تعبیرش اینست که از دیون کوچک راحت می‌شوید.

 آنلی بیتون می‌گوید:

  • خوردن تربچه در خواب، نشانه آن است که از بی دقتی و نادانی یکی از نزدیکان خود رنج خواهید کشید.
  • اگر خواب ببینید تربچه می‌کارید، نشانه آن است که خواسته‌های شما با شادمانی برآورده خواهد شد.
  • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *