تعبیر خواب تشنگی

جابر مغربی گوید:

 تشنگی درخواب فساد است در دین. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. تشنگی در خواب تقلا و تلاشی است که می‌کنید تا به چیزی که می‌خواهید برسید و چه بسا ممکن است در طریق خلاف نباشد که تشخیص آن با معبر است.

 حضرت دانیال گوید: 

سیری از آب بهتر از تشنگی بود 

محمدبن سیرین گوید:

 سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی است. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر در خواب ببینید که تشنه هستید، به این معنا است که با افراد نابابی همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 تشنگی: تلاش‌های بیهوده، غصه 

تعبیر خواب جستجو برای آب

مطیعی تهرانی:

 اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می‌گردید همان معنی است به استثنای این که موفق نمی‌شوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید. هر نوع جستجو و ولع شدید در خواب‌های ما به صورت تشنگی فورم می‌گیرد و ظاهر می‌شود. اگر بیماری است که مدت‌ها است از بیماری رنج می‌کشد در خواب ببینید تشنه است و به دنبال آب می‌گردد و در پایان به آب می‌رسد و می‌نوشد و رفع عطش می‌کند خواب او می‌گوید سرانجام شفا می‌یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت. این با حالت اول متفاوت است. 

ابن سیرین: 

اگر بیند به غایت تشنه است و آب نمی‌یافت، دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا. 

تعبیر خواب تشنگی و آب خوردن

ابن سیرین:

 اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل که گنه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود.

 مطیعی تهرانی:

 اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشیدید و رفع عطش کردید خواب شما می‌گوید میل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید و با رفع تشنگی آن عمل خلاف را مرتکب می‌شوید و آن گناه را می‌کنید که البته خوب نیست. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب بینید که رفع تشنگی می‌کنید، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است. اگر خواب بینید که به تشنه‌ای آب می‌دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار می‌گیرید. اگر در خواب احساس تشنگی کنید و یک بطری خالی پیدا کنید، به این معنا است که به خاطر موضوعی غمگین می‌شوید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *