تعبیر خواب تعارف کردن

تعبیر خواب تعارف کردن میوه

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می‌کنند، نشانة آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی:

 چنانچه دیدید کسی به شما ظرفی پر از تمشک تعارف کرد موجب ملال و کدورت شما می‌شود. 

تعبیر خواب تعارف شیرینی و خامه

منوچهر مطیعی تهرانی:

 تعارف دادن و هدیه بردن شیرینی نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تأسف می‌برید و سبب ناراحتی او می‌شوید.

 تعارف قند خوب است چون می‌گوید که در شادی خود دیگران را سهیم می‌کنید

اگر در خواب ببینید کسی گز به شما تعارف کرد از جانب او هم سود می‌برید و هم خوشحال و مسرور می‌شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی:

 تعارف خامه به دیگران ناراحتی است 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می‌کنید، نشانة آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید. 

تعبیر خواب تعارف کردن آجیل

منوچهر مطیعی تهرانی:

 اگر مردی زن دار و متأهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می‌کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می‌شود.

منوچهر مطیعی تهرانی:

 اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت می‌کند. 

تعبیر خواب تعارف کردن غذا

منوچهر مطیعی تهرانی:

 چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چین مقابل شما نهاد، از جانب او متنعم می‌شوید و خیر می‌یابید و اگر خودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می‌شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی:

 اگر دیدید کنسرو ساردین باز کردید و خوردید و به دیگران تعارف نمودید مال خویش را هزینه می‌کنید و دیگران را نیز در بهره گیری از آن سهیم می‌کنید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *