تعبیر خواب تهمت و افترا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

  • تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می‌آورد و دل متهم بی گناه را می‌سوزاند.
  • برای دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت و برای یک دختر هیچ سرمایه ای بهتر از نجابت نیست که از زیبایی نیز خوب‌تر است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • تهمت زدن دعوا
  • به خود تهمت زدن: خوشبختی

تعبیر خواب تهمت خوردن

مطیعی تهرانی:

 اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می‌یابید و به مجد و شرف می‌رسید. 

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر در خواب شخصی به شما تهمت زد، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انتخاب دوست انجام دهید.
  • اگر دختری خواب ببیند که با شخصی دعوا گرفته و به او تهمت می‌زنند، به این معنا است که مورد فریب یکی از اطرافیان قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب تهمت زدن

آنلی بیتون می‌گوید: 

اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت زده‌اید به شرافت او معترف خواهید شد.

 لیلا برایت می‌گوید: 

اگر در خواب ببینید که شخصی به یک نفر دیگر تهمت می‌زند، بیانگر آن است که برای مدتی زندگی ناآرامی خواهید داشت. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *