تعبیر خواب تگرگ

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است

  1. بلا
  2. خصومت و دشمنی
  3. لشگر
  4. فحطی
  5. بیماری

تعبیر خواب بارش تگرگ ملایم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر تگرگ در خواب ما ملایم باشد رحمت الهی است. نعمت و خیر و برکت است و به میزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان می‌آید از رحمت و نعمت بهره مند می‌شویم 

تعبیر خواب بارش تگرگ بزرگ

محمدبن سیرین گوید: 

تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است، مگر اندک بود. اگر به وقت خود بود، دلیل که اهل آن موضع فراخی و نعمت بود، لکن تگرگ دیدن نه به وقت خود، دلیل بر غم و اندوه کند اهل آن موضع را.

 منوچهر مطیعی تهرانی: 

 اگر شدید باشد خشم و غضب است و گویای آن است که بد اتفاق می‌افتد و گرفتار حادثه ای نا خواسته می‌شویم. مشاهده تگرگ درشت برای زنان خانه دار نقار و گفتگوی خانوادگی است. دیدن تگرگ رنگین در خواب خوب نیست. به هر رنگی که باشد.

 آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می‌بارد، علامت آن است که در هر کاری پیشرفتی اندک خواهید داشت.

 لیلا برایت می‌گوید:

 اگر در خواب ببینید که زیر بارش تگرگ گیر افتاده‌اید، بیانگر اختلافات خانوادگی است. 

تعبیر خواب بارش تگرگ در غیر جای خود

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر دیدید که تگرگ در جاهای دیگر می‌بارد و در خانه شما نمی‌ریزد خواب شما می‌گوید از یک رنج عمومی مصون می‌مانید. عکس این هم صادق است یعنی اگر در جاهای دیگر نبارد و فقط در خانه شما بریزد گرفتار مصیبتی می‌شوید که دیگران از آن سهمی ندارند. 

تعبیر خواب باران و تگرگ

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید تگرگ در نور خورشید به همراه باران فرود می‌آید، علامت آن است که بعد از مدتی تحمل سختی و نگرانی اقبال به شما رو می‌کند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که بعد از چند شکست در امور عاطفی سرانجام خوشبخت خواهدشد.
  • اگر در خواب صدای تگرگ را از بام خانه بشنوید، علامت آن است که با رنج و زحمت به موفقیت‌هایی دست خواهید یافت. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *